Ogłoszono nabór wniosków przedsięwzięć MŚP w sektorach hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka i kultura.

Maksymalne wsparcie na jedno przedsięwzięcie MŚP to 540 000,00 zł, dofinasowanie do 90%, minimalny wkład własny 10%. -zobacz dotacje-HoReCa

O pomoc mogą ubiegać się MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzące działalność w ramach wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020­–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku poprzedniego.

Dotacje mogą uzyskać MŚP które prowadziły i prowadzą przeważającą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem PKD, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura.

Wśród kodów PKD znajdują się:

Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);

Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);

Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);

Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);

Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Na dzień złożenia wniosku wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP. Prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.

W ramach naboru do objęcia wsparciem może zostać zgłoszone i wybrane jedno przedsięwzięcie jednego przedsiębiorcy.

Wnioski można składać od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

Inwestycje mają być odpowiedzią na potrzeby, które pozwolą firmom na unowocześnienie lub wprowadzanie nowych produktów lub usług, po to by zapewnić sobie bardziej zróżnicowane źródła przychodów w ramach prowadzonej działalności.

Wsparcie można otrzymać na przedsięwzięcia MŚP obejmujące:

a) inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną w szczególności:

• zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
• roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
• inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
• działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność,

b) podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z unowocześnieniem lub rozszerzaniem profilu działalności Wnioskodawcy, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, np. szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzanie informacjami i danymi oraz zarządzanie ryzykiem,

c) usługi rozwojowe (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP takie jak: opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych;

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 600 000,00 zł.
Maksymalne wsparcie na jedno przedsięwzięcie MŚP to 540 000,00 zł.
Maksymalna intensywność wsparcia nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.
Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.
Rozliczane w formie refundacji.

Rozpoczęcie projektu nie może mieć miejsca przed dniem złożenia wniosku.
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 kolejnych miesięcy od daty rozpoczęcia i musi zakończyć się najpóźniej 31 stycznia 2026 roku.

Nabór wniosków trwał będzie od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r., ale warto wcześniej przygotować wniosek, ponieważ liczy się kolejność zgłoszeń (kto poierwszy ten lepszy!).

Zgodnie z  Regulaminem konkursu dla MŚP, wnioski będą sukcesywnie sprawdzane. Ocena przedsięwzięć MŚP prowadzona będzie na bieżąco i trwać będzie do 14 dni od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli kwota wsparcia w złożonych w naborze wnioskach przekroczy 200% alokacji środków lub liczba przedsięwzięć MŚP wybranych do objęcia wsparciem przekroczy 250% zakłdanych wielkości dla danego województwa, operator może opublikować na stronie internetowej naboru informację o wcześniejszym zakończeniu naboru wniosków.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku.
Wpisz swoje dane a nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.