Dotacje dla małopolskich MŚP na zakup usług B+R

Ogłoszono nabór nr FEMP.01.02-IP.01-023/23 w ramach działania 1.2 „Bony na innowacje dla MŚP”Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027

Okres składania wniosków trwa od 30 października 2023 r. do 8 stycznia 2024 r.

Głównym celem projektów tego typu jest zachęcanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do podejmowania działań badawczo-rozwojowych i innowacyjnych. Projekty te mają na celu usprawnienie transferu wiedzy między sektorem publicznym związanym z badaniami i rozwojem (B+R) a sektorem prywatnym, a także tworzenie bardziej proinnowacyjnego otoczenia biznesowego.

Wsparcie w ramach tego naboru przyznawane jest w formie dotacji i jest kwalifikowane wyłącznie jako pomoc de minimis.

Projekty realizowane są w systemie popytowym, co oznacza, że przedsiębiorcy z sektora MŚP mają swobodę wyboru wykonawcy usług na potrzeby swojego projektu.

Ponadto, projekty muszą być zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją.

Uprawnieni beneficjenci: Wsparcie jest dostępne tylko dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego. To jest warunek konieczny, który musi być potwierdzony w dokumentach rejestrowych, lub przedsiębiorstwo musi złożyć oświadczenie potwierdzające, że spełni ten warunek przed podpisaniem umowy.

Jednostki uprawnione do świadczenia usług: Usługi w ramach projektów mogą być świadczone przez różne rodzaje podmiotów, takie jak jednostki naukowe (w tym uczelnie, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe na terenie Polski, oraz Centrum Łukasiewicz), akredytowane ośrodki innowacji, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, jednostki uprawnione do oceny zgodności wyrobów oraz kancelarie patentowe. Konsorcja podmiotów z wymienionych kategorii również mogą świadczyć usługi w ramach projektów.

Wartość wsparcia:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 300 000,00 PLN.

Wartość pomocy udzielanej jako pomoc de minimis nie może przekroczyć 200 000,00 euro w ciągu bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych.

Maksymalna intensywność wsparcia: Maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Okres realizacji projektu: Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach, na uzasadniony wniosek, możliwe jest przedłużenie okresu realizacji projektu o maksymalnie 12 miesięcy. Okres kwalifikowalności wydatków: Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu mogą być uwzględniane od 1 stycznia 2021 r.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku.
Wpisz swoje dane a nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.