Nabór wniosków ścieżka SMART dla konsorcjów przedsiębiorstw

Ogłoszono nabór wniosków w ramach działania Ścieżka SMART priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG).

Nabór trwa do 8 lutego 2024 r.

Nabór dedykowany jest dla konsorcjów, składających się z:

 • dużych przedsiębiorstw lub
 • dużych przedsiębiorstw i MŚP lub
 • dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub
 • MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub
 • dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Organizacja badawcza i organizacja pozarządowa mogą być wyłącznie konsorcjantami.

Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.

Ścieżka SMART oferuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw. W ramach programu można uzyskać pomoc w wzmacnianiu zdolności badawczo-rozwojowych oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na prowadzenie prac B+R, inwestycje związane z wdrożeniem prac B+R, Inwestycje związane z  budową lub rozbudową infrastruktury B+R, prace budowlane,  maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości, usługi doradcze, inwestycje związane z  transformacją cyfrową czy ochroną środowiska, szkolenia, internacjonalizację przedsiębiorstwa, promocję produktów za granicą oraz ochronę praw własności przemysłowej.

Projekt może składać się z maksymalnie 7 modułów.

Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna dla konsorcjum w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca. Dla konsorcjum w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo obligatoryjnym modułem jest B+R lub Wdrożenie innowacji.

Pozostałe moduły mogą być realizowanie w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Moduły obejmują następujące kategorie wydatków:

Moduł B+R
 • wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,
 • zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem) – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w Module B+R,
 • koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,
 • koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,
 • koszty pośrednie (ogólne).
Moduł wdrożenie innowacji
 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych,
 • koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej, która częściowo podlega zwrotowi – szczegółowe warunki reguluje umowa o dofinansowanie.

Moduł infrastruktura B+R
 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych.
Moduł cyfryzacja
 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych,
Moduł zazielenienie przedsiębiorstw
 • zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej,
 • inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji,
 • propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • koszty usług doradczych w tym przeprowadzenie audytu energetycznego,
 • koszty LCA oraz PEF,
 • wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami.

W przypadku gdy projekt przewiduje realizację więcej niż jednego modułu oprócz modułu B+R, koszty modułu B+R muszą wynosić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Moduł internacjonalizacja
 • pokrycie kosztów udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),
 • pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),
 • usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,
 • usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.

Limit kosztów kwalifikowalnych w module internacjonalizacja wynosi do 20% kosztów kwalifikowalnych wybranego przez Wnioskodawcę modułu obligatoryjnego (moduł B+R albo moduł wdrożenie innowacji).

Moduł kompetencje
 • zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą,
 • koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem.

Limit wydatków kwalifikowanych w module kompetencje wynosi 15% kosztów kwalifikowanych wybranego przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie modułu obowiązkowego (moduł B+B lub moduł wdrożenie innowacji).

Koszty kwalifikowalne modułu B+R muszą stanowić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach modułu wynosi:

 1. w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo – 1 mln,
 2. w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzi duże przedsiębiorstwo – 2 mln zł.

Maksymalna wartość  oraz poziom dofinansowania: uzależnione od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów.

Dofinansowanie w projektach będzie miało charakter dotacji i będzie udzielane w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis dla lidera konsorcjum. Członkowie konsorcjum otrzymują finansowanie wyłącznie w formie pomocy de minimis, a organizacje badawcze w ramach swojej działalności niegospodarczej uzyskują wsparcie bez pomocy publicznej. Na realizację modułu wdrożenia innowacji będzie udzielana dotacja warunkowa.

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw wynosi do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Organizacja badawcza jako członek konsorcjum realizuje projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej, nie otrzymuje pomocy publicznej i może otrzymać dofinansowanie do 100%
kosztów kwalifikowalnych. Może wziąć udział wyłącznie w realizacji modułu B+R.

Organizacja pozarządowa otrzymuje dofinansowanie w wysokości i na warunkach określonych dla przedsiębiorstw.

Więcej informacji o konkursie na stronie Ścieżka SMART

Projekt musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS)

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku.
Wpisz swoje dane a nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.