Dotacje24.eu

Aktualne informacje i doradztwo na temat Dotacji
wrz 0
wrz 0

Nabór wniosków o datacje w ramach działania Ścieżka SMART

Trwa drugi nabór wniosków w ramach działania Ścieżka SMART priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą składać wnioski o dofinansowanie do 30 października 2023 r. Na 2 pierwsze konkursy przeznaczono środki w kwocie 5,34 mld zł. Ścieżka SMART oferuje […]

  Read more
wrz 1
wrz 1

Dotacje dla podkarpackich MŚP na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R

Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka Działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP – Dotacja Wsparcie skierowane jest do MŚP w zakresie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu GOZ czy Przemysłu 4.0). Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej […]

  Read more
maj 0
maj 0

Dotacje na wzornictwo dla MŚP z Polski wschodniej

PARP ogłosiła konkurs dla MŚP w dzianiu 1.4 „wzornictwo w MŚP” w  ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 Wnioski przyjmowane będą do 28 sierpnia 2023 r. Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą otrzymać nawet 3 miliony złotych na opracowanie strategii wzorniczej oraz na inwestycje związane z jej wdrożeniem w przedsiębiorstwie. Wsparcie obejmie: 1) komponent doradczy, realizowany przez projektanta, polegający na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu […]

  Read more
kw. 0
kw. 0

Drugi nabór wniosków o datacje w ramach działania Ścieżka SMART

PARP ogłosiła drugi nabór wniosków w ramach działania Ścieżka SMART priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą składać wnioski o dofinansowanie do 30 czerwca 2023 r. Na 2 pierwsze konkursy przeznaczono środki w kwocie 5,34 mld zł. Ścieżka SMART […]

  Read more
mar 0
mar 0

Wydłużenie terminu na złożenie wniosku w 1 konkursie Ścieżka SMART

Do 9 maja 2023 r można składać wnioski w pierwszym konkursie, w ramach działania Ścieżka SMART priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Dokonano zmian w harmonogramie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dzięki czemu wydłużono termin na złożenie wniosku w pierwszym konkursie Ścieżka SMART. Ścieżka SMART oferuje kompleksowe wsparcie dla mikro-, […]

  Read more
mar 0
mar 0

Nabór wniosków o dotacje dla MŚP w Kredycie technologicznym

Kredyt technologiczny FENG to dotacja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i uruchamiają na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług lub procesów. Dotację stanowi premia technologiczna – dofinansowanie w formie refundacji części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji. Wsparcie finansowe […]

  Read more
lut 0
lut 0

Dotacje dla przedsiębiorstw Ścieżka SMART

PARP ogłosiła nabór wniosków w ramach działania Ścieżka SMART priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Ścieżka SMART oferuje kompleksowe wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach programu można uzyskać pomoc w wzmacnianiu zdolności badawczo-rozwojowych oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 21 lutego 2023 r. […]

  Read more
sty 0
sty 0

Dotacje dla polskich firm dotkniętych brexitem

Przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce, których działalność związana była z współpracą z podmiotami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą otrzymać wsparcie w ramach Programu Re_Open UK. Dofinansowanie skierowane jest do przedsiębiorstw, które prowadziły wymianę towarów lub usług ze Zjednoczonym Królestwem w roku 2018 albo 2019 i negatywnie odczuły wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, […]

  Read more
gru 0
gru 0

Dotacje na Innowacje w MŚP, w woj. łodzkim

Ogłoszono nabór wniosków o dotacje w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3:Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP, RPO Łódzkiego. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, planujących wdrożenie wyników prac B+R lub wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. O dotację ubiegać […]

  Read more
gru 0
gru 0

Dotacje dla MŚP w woj. mazowieckim

Ogłoszono konkurs o dotacje dla mikro, małych i średnich firm z woj. mazowieckiego. (Działanie 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22) Możliwe będą do realizacji następujące rodzaje projektów: · rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług (przez […]

  Read more
wrz 0
wrz 0

Dotacje na inwestycje dla firm przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

Dotację w wysokości do 3, 10 lub 15 mln PLN mogą uzyskać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa na inwestycje związane z wykonywaniem działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub działalności w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania. Firmy które prowadzą działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem przetwarzania produktów rolnych, […]

  Read more
sie 0
sie 0

Dotacje inwestycyjne dla firm w woj. łódzkim – React-EU

Ogłoszono nabór wniosków o dotacje na inwestycje w przedsiębiorstwach, w województwie łódzkim. Projekt dotyczy inwestycji w MŚP polegających na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 poprzez: ✓ uzasadnione działania lub przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane na odbudowę pozycji rynkowej MŚP w gospodarce po pandemii COVID-19 ✓ zwiększenie ich odporności gospodarczej na kryzys. Konkurs numer RPLD.13.01.00-IP.02-10-079/22 […]

  Read more
 • 1997

  Historia Instytutu

  Instytut Badań i Strategii Internetowych rozpoczął swoją działalność w marcu 1997 roku, jako typowa firma doradcza koncentrująca się głównie na zagadnieniach ekonomiczno-rachunkowych. Na przełomie lat 1999 i 2000 Instytut podjął działalność w obszarze zaawansowanych technologii przekształcając się w podmiot gospodarczy o kapitale zakładowym 3.372.000 PLN. Od sierpnia 2003 roku przedsiębiorstwo funkcjonuje pod nazwą Instytut Badań i Strategii Internetowych Sp. z o.o. Od samego początku Instytut funkcjonuje jako niezależna jednostka działająca na rzecz rozwoju Internetu i innowacji. Celem Instytutu jest świadczenie usług, które zapewnią naszym klientom najlepsze warunki dla rozwoju innowacji będących siłą napędową gospodarki.

 • 2000

  Akredytacje w ramach programów Unii Europejskiej PHARE 2000-2003

  Sektorowy Program Rozwoju MSP i Innowacji – Fundusz Wsparcia na Doradztwo dziedziny specjalizacji: Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie: Audyt technologiczny, Plan rozwoju przedsiębiorstwa i technologii, Wdrażanie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Ścieżka od Innowacji do Biznesu: usługi konsultacyjne i doradcze. Program Rozwoju Przedsiębiorstw (PHARE): Ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa: analiza rynku i określenie czynników konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwój strategii przedsiębiorstwa, Planowanie inwestycyjne: wniosek o finansowanie zewnętrzne i business plan inwestycji, studium wykonalności inwestycji, dokumentacja techniczna inwestycji. Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw (PHARE): Usługi konsultacyjne do wdrożenia rozwiązań technologii informatycznych. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych (PHARE)

 • 2004

  Akredytacje w ramach Funduszy Europejskich 2004-2006

  Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej – audyt regulacyjny, analiza firmy, rynek UE, analizy rynków, planowanie inwestycyjne, wpływ inwestycji na środowisko, przygotowanie dokumentacji (biznes plan, studium wykonalności) Innowacje i nowe technologie – strategie rozwoju , rozwiązania innowacyjne i zaawansowane technologie, technologie informatyczne Łączenie się przedsiębiorstw – strategie połączenia przedsiębiorstw, przygotowanie i badanie sprawozdań, wnioskowanie do sądu rejestrowego, przygotowanie dokumentacji (księgi wieczyste, rejestry, cesje, koncesje, prawa autorskie) Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej – wprowadzanie do obrotu publicznego lub zamkniętego akcji/obligacji, fundusze kapitału wysokiego ryzyka, pozyskanie inwestora strategicznego, poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji.

 • 2007

  Fundusze na lata 2007-2013

  Instytut Badań i Strategii Internetowych świadczył konpleksowe usługi doradcze związane z pozyskiwaniem realizacją projektów w ramach okresu programowania 2007-2013, w szczególności (PO IG) Programem Innowacyjna Gospodarka jednym z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Instytut W latach 2007-2013 w ramach Programu POIG świadczył usługi dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek badawczych i naukowych oraz innych instytucji dla których skutecznie uzyskiwał wsparcie w programach UE, głównie w programie POIG 2007-2013.

 • 2020

  Obecnie

  Instytut Badań i Strategii Internetowych obecnie jest doświadczonym partnerem w pozyskiwaniu i wdrażaniu funduszy UE. Na rynku dotacji firma funkcjonuje już od ponad 18 lat. Instytut Badań i Strategii Internetowych skutecznie pomaga pozyskiwać fundusze UE i wdrażać inwestować m.in. w innowacje, badania naukowe i ich komercjalizację. Oferta usług Instytutu jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów. Nasz zespół posiada praktyczną wiedzę i udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu dotacji na projekty inwestycyjne, prace badawczo-rozwojowe, innowacje, projekty szkoleniowe oraz projekty związane z rozwojem eksportu. Zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą oprzeć strategię rozwoju swojej firmy o Fundusze Europejskie. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, nasz zespół i współpracujący z nami eksperci to wybitni specjaliści, którzy dzielą się z Państwem swym doświadczeniem, pomagają skutecznie i efektywnie realizować projekty przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym.

Jak uzyskać dotację ?

1. UZYSKANIE INFORMACJI O PROGRAMIE

2. WYBÓR WYKONAWCY I PODPISANIE UMOWY

3. PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE KOMPLETNEGO WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI

4. ROZPATRYWANIE WNIOSKU PRZEZ KOMISJĘ OCENIAJĄCĄ (DECYZJA O PRZYZNANIU DOTACJI)

5. PODPISANIE UMOWY O UDZIELENIU DOTACJI

6. REALIZACJA DZIAŁAŃ OBJĘTYCH UMOWĄ DOTACJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM (PONOSZENIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH np. ZKUPY INWESTYCYJNE)

7. ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYPŁATĘ DOTACJI

8 . WYPŁATA DOTACJI

Nasza firma oferuje Państwu kompleksowe doradztwo oraz pomoc w procesie ubiegania się o środki z dostępnych źródeł i funduszy .

W jej zakres wchodzi m.in.:

Identyfikacja potrzeb podmiotu w zakresie uzyskania dotacji :

- Określenie kwalifikowalności klienta w stosunku do programu wsparcia; - Przedstawienie możliwości uzyskania dotacji; - Pomoc klientowi w przedstawieniu jego koncepcji inwestycji.

Dopasowanie projektu do wymagań programu :

- Modyfikacja elementów projektu, tak aby zwiększyć jego kwalifikowalność; - Rozszerzenie projektu o elementy zwiększające szanse otrzymania dotacji.

Ocena szans otrzymania grantu :

- Dokonanie wstępnej oceny merytorycznej projektu; - Określenie szans otrzymania dotacji.

Pełne przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania:

- Skompletowanie wszystkich niezbędnych załączników; - Wykonanie wniosku; - Wykonanie biznes planu; - Wykonanie harmonogramu realizacji projektu; - Pomoc w złożeniu dokumentów w odpowiedniej jednostce kontraktującej.

Monitorowanie realizacji projektu - pomoc w przygotowaniu raportów okresowych:

· Przedstawienie klientowi zasad rozliczania projektu; · Monitorowanie terminów wykonania raportów; · Pomoc w przygotowywaniu raportów okresowych oraz końcowego do uzyskania dofinansowania.

Zobacz naszą skuteczność w pozyskiwaniu dotacji dla Klientów

złożonych wniosków
wniosków przeszło ocenę formalną
wniosków uzyskało dotacje

wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną

wniosków uzyskało dofinasownie