Dotacje dla MŚP działających w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura

Zgodnie z projektem Regulaminu wyboru projektów dofinansowanie 90% będą mogły uzyskać firmy działające w Polsce w sektorze hotelarstwa, gastronomii (HoReCa), turystyki, kultury, które odnotowały spadek obrotów w roku 2020 lub 2021, wynoszący co najmniej 20% w porównaniu do roku poprzedniego.

Pierwszy konkurs o dotacje HoReCa  uruchomiony ma być już w styczniu 2024 r.

Spadek obrotów oznacza zmniejszenie przychodów związanych z sprzedażą towarów, produktów lub usług, obliczane jako stosunek łącznych obrotów w roku 2020 lub 2021 do roku poprzedniego, tj. 2019 lub 2020. W przypadku, gdy działalność była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy w 2020 roku, spadek obrotów jest porównywany z rokiem 2019.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na przedsięwzięcia MŚP mające na celu unowocześnienie, dywersyfikację ich działalności. Warto jednak podkreślić, że realizacja tych inwestycji nie może prowadzić do wyjścia z sektorów HoReCa, turystyki i kultury. Nie jest możliwa dywersyfikacja czy przekształcenie działalności w kierunkach nie związanych z sektorami HoReCa, turystyki i kultury, np. przekształcenie sali restauracyjnej na warsztat samochodowy. Natomiast istnieje możliwość dywersyfikacji lub przekształcenia np. sali restauracyjnej czy pokoi hotelowych na miejsce spotkań, gdzie można wyświetlać filmy lub organizować wydarzenia kulturalne, na miejsce poprawiające samopoczucie, na przykład salon fitness itp. czy inne formy działalności, które są zaliczane do sektorów HoReCa, turystyki lub kultury.

Inwestycje mają być odpowiedzią na potrzeby, które pozwolą firmom na unowocześnienie lub wprowadzanie nowych produktów lub usług, po to by zapewnić sobie bardziej zróżnicowane źródła przychodów w ramach prowadzonej działalności.

Wsparcie mogą otrzymać przedsięwzięcia MŚP obejmujące:

a) inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną w szczególności:

• zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
• roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
• inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
• działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność,

b) podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z unowocześnieniem lub rozszerzaniem profilu działalności Wnioskodawcy, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, np. szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzanie informacjami i danymi oraz zarządzanie ryzykiem,

c) usługi rozwojowe (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP takie jak: opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych;

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 600 000,00 zł.
Maksymalne wsparcie na jedno przedsięwzięcie MŚP to 540 000,00 zł.
Maksymalna intensywność wsparcia nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.
Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

Rozpoczęcie projektu nie może mieć miejsca przed dniem złożenia wniosku.
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 kolejnych miesięcy od daty rozpoczęcia i musi zakończyć się najpóźniej 31 stycznia 2026 roku.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku.
Wpisz swoje dane a nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.