Wnioski o dotacje przyjmowane będą w terminie: od 7 grudnia 2015 do 20 stycznia 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

 Wydatki kwalifikowane

1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego), pod warunkiem że:
a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej.

2. Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.

3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.

5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.

6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

7. Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

 

Środki trwałe, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji inwestycji technologicznej.

Łączna wartość wydatków, o których mowa w pkt 1 i 6 powyżej , nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych.

 

Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, mogą być poniesione dopiero po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro

 

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi 6 mln zł.

 

Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. Poz. 878).

 Tabela intensywności pomocy wg województw

Województwo mazowieckie

Region Mikro/Małe Średnie
Powiat warszawski zachodni 40% 30%
Miasto Warszawa (do 31.12.2017) 35% 25%
Miasto Warszawa (od 01.01.2018) 30% 20%
Pozostałe regiony Mazowsza 55% 45%

Pozostałe województwa

Nazwa województwa Mikro/Małe Średnie
Dolnośląskie 45% 35%
Kujawsko-Pomorskie 55% 45%
Lubelskie 70% 60%
Lubuskie 55% 45%
Łódzkie 55% 45%
Małopolskie 55% 45%
Opolskie 55% 45%
Podkarpackie 70% 60%
Podlaskie 70% 60%
Pomorskie 55% 45%
Śląskie 45% 35%
Świętokrzyskie 55% 45%
Warmińsko-Mazurskie 70% 60%
Wielkopolskie 45% 35%
Zachodniopomorskie 55% 45%

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Premiowane (dodatkowe punkty w ocenie) będą wnioski, których przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 303 000 000,00 zł (słownie: trzysta trzy miliony złotych), w tym:

1) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 30 136 486,00 zł (słownie: trzydzieści milionów sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych );

2) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 272 863 514,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czternaście złotych).

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon kontaktowy (wymagane)

    Ogłoszono nabór wniosków dla firm MSP w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"
    Pierwsze nabory wniosków o dotacje dla firm z województwa dolnośląskiego