Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)  ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 9 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Dofinansowaniu będą podlegały projekty:
1) realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu PolskiWschodniej
(województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz
2) dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.
Jeżeli realizacja projektu będzie przebiegała w kilku lokalizacjach wszystkie miejsca lokalizacji muszą znajdować się na terenie Polski Wschodniej.
W przypadku projektów polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji projektu
uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy (członka konsorcjum), w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu).

Dofinansowaniu będą podlegały projekty:

1. realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz

2. dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.

Każdy projekt obejmuje łącznie:

1. inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;

2. rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;

3. opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

1. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.3.2 POPW, których katalog wskazano w § 5 ust. 3 Regulaminu konkursu, zalicza się:

1) koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące: nabycie nieruchomości nieprzekraczające 10% kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej, nabycie albo wytworzenie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej do 2% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

2) koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieciowego produktu, inne niż określone w Rozdziale 11 wytycznych POPW;

3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek;

4) koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w § 33 pkt 6 rozporządzenia, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

2. Wymagane jest, aby minimalny udział finansowy we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowanych projektu wynosił:

1) 30% – w przypadku Lidera konsorcjum;
2) 1% dla każdego z pozostałych członków konsorcjum.

3. Minimalna wartość  kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 zł.

4. Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Budżet działania i poziom dofinansowania projektów w konkursie

Budżet poddziałania 1.3.2 POPW wynosi 160 000 000 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 430 000 000,00 zł.

Poziom intensywności wsparcia

Koszty realizacji inwestycji początkowej – maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z § 3 i § 5 Rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku pomocy szkoleniowej – 50% kosztów kwalifikowalnych, które zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku pomocy de minimis – 70% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł.

Pomoc finansowa w ramach poddziałania 1.3.2 POPW jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

   

  Nabór wniosków o dotacje dla małych i średnich firm w ramach działania  5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury"
  Nabór wniosków w ramach działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, RPO Łódzkiego