Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” , Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie: od 21 października do 19 listopada 2015 r.

W ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.4 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:

1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy

oraz

2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.

Budżet konkursu i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2015 r. dla Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.4 wynosi: 200 000 000 PLN

w tym:

1) 185 748 000 PLN – w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie)

oraz

2) 14 252 000 PLN – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego).

Poziom i wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln PLN. Poziom dofinansowania dla poszczególnych przedsiębiorców na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW.

W ramach instrumentu wsparcia dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej:

  • w związku z realizacją projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 1 rozporządzenia MNiSW), lub

  • pomiędzy przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową, będącą organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust.1 pkt 3 lit. a tiret 2 rozporządzenia MNiSW) lub z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, o którym mowa w § 14 ust.1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW.

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy:

– 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla małego przedsiębiorcy:

– 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla przedsiębiorcy niespełniającego kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa:

– 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

W przypadku, projektu realizowanego w ramach „skutecznej współpracy” pomiędzy niepowiązanymi przedsiębiorstwami albo w przypadku, w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane zgodnie z § 14 rozporządzenia MNISW intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

  • dla mikroprzedsiębiorcy:

– 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych, oraz

– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla małego przedsiębiorcy:

– 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych

oraz
– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

– 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych

oraz

– 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla przedsiębiorcy niespełniającego kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa:

– 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych

oraz

– 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu

źródła : NCBR

Trwa konkurs na dotacje dla przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.
Przedłużenie terminu dla pierwszego konkursu naboru wniosków w ramach podziałaniu 3.2.1 Badania na rynek POIR