NCBiR ogłosiło konkurs 4/1.1.1/2017 MSP – SEAL OF EXCELLENCE w ramach Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac b+r przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Wnioski mogą składać przedsiębiorstwa MSP

Dotacje można uzyskać na B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe)

Konkurs przeznaczony wyłącznie na projekty, które:

1) zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR oraz

2) otrzymały Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).

Termin naboru wniosków od 19 czerwca do 29 grudnia 2017 r.

Konkurs podzielony jest na etapy.

Poziom dofinansowania:

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Mikro i Mały 70,00% 80,00% 45,00% 60,00%
ŚŒredni 60,00% 75,00% 35,00% 50,00%

* Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

W przypadku, gdy wnioskodawca wnioskuje o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii ww. rozporządzenia, konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:

− zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub

− zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW (w części A wykazu czasopism, która została zamieszczona w dokumentacji konkursowej na stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych),

lub

− zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Maksymalna wartość dofinansowania:

1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe (więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych)

lub

2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe. (więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych).

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu maks. 50 mln euro.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację  lub zostanie wykazane jego wpisywanie się w KIS jako element procesu przedsiębiorczego odkrywania, rozumianego jako proces integrujący różnych interesariuszy w celu identyfikowania projektów w zakresie badań, rozwoju i innowacji, wokół których koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne.

Opis konkursu

Adresatem nowego konkursu w poddziałaniu 1.1.1. POIR, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 15 maja br., są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), które aplikowały w programie Horyzont 2020, w konkursach SME Instrument (faza II obejmująca finansowanie prac B+R) i zostały pozytywnie ocenione, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania. Dowodem na pozytywną ocenę takich projektów jest certyfikat „Seal of Excellence” („pieczęć doskonałości”). Finansowanie takich projektów ze środków POIR stanowi odpowiedź na postulat Komisji Europejskiej zwiększenia synergii między instrumentami Horyzontu 2020 a funduszami strukturalnymi. Komisja zaproponowała, aby „Seal of Exellence” było dobrowolnym narzędziem dla państw członkowskich, umożliwiającym finansowanie projektów w ramach programów operacyjnych, pozytywnie ocenionych w ramach instrumentów Horyzontu 2020, określonych jako „as excellent but not funded” („równie doskonałych ale nie finansowanych”).

Inicjatywa zakłada, że projekty takie nie musiałyby, co do zasady, podlegać powtórnej ocenie, jednak muszą spełniać wymogi określone dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych (w tym tzw. rozporządzenia ogólnego, 1303/2013) oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej (w przypadku POIR, zgodności z programem pomocowym opartym na tzw. rozporządzeniu o wyłączeniach blokowych, 651/2014).

Mając na uwadze cele inicjatywy „Seal of Excellence” Komitet Monitorujący POIR zaktualizował opis kryteriów dla poddziałania 1.1.1. POIR, umożliwiając uruchomienie konkursu dedykowanego projektom, którym przyznano to wyróżnienie. Konkurs umożliwi aplikowanie i ocenę takich projektów na znacząco uproszczonych zasadach.

W ramach naboru do dofinansowania będą mogły być rekomendowane projekty, dla których zostaną, w szczególności, spełnione następujące warunki:

 • wniosek w ramach SME Instrument (faza II) został złożony nie wcześniej niż 18 miesięcy przed złożeniem wniosku do POIR (wniosek do SME Instrument, faza II, wraz z certyfikatem „Seal of Excellence” i kartą oceny w wersji elektronicznej muszą być załączone w generatorze wniosków POIR), – realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku do SME Instrument (faza II),
 • możliwa będzie weryfikacja, które zadania w projekcie można przypisać do kategorii badań przemysłowych a które do prac rozwojowych (kryterium: „Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej” podlega ocenie),
 • zostanie opisany sposób, w jaki projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (kryterium dotyczące KIS także podlega ocenie).

 

Należy podkreślić, że pozostałe kryteria oceny merytorycznej w poddziałaniu 1.1.1 POIR nie będą podlegały ocenie, ponieważ projekt został już wcześniej pozytywnie oceniony na poziomie europejskim. Sama procedura oceny w ramach POIR także będzie znacząco prostsza niż ma to miejsce w przypadku innych typów projektów będzie składała się z jednego etapu (oceny trzech niezależnych ekspertów).

Wnioski z „Seal of Excellence”, które zostaną zgłoszone do POIR w zakresie opisu projektu powinny być spójne z treścią wniosku, z którym przedsiębiorca aplikował w konkursie SME Instrument (faza II). Konieczne będzie jednak klarowne wyodrębnienie zadań, które można przypisać do jednej z dwóch kategorii: badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Brak jest natomiast możliwości sfinansowania w ramach naboru w POIR kosztów prac przedwdrożeniowych oraz kosztów wdrożenia, a także innych, których nie można przypisać do jednej z ww. kategorii prac B+R. Wnioskodawca aplikując do POIR powinien dostosować budżet i harmonogram projektu do zasad obowiązujących w POIR (w szczególności zasad kwalifikowalności wydatków). Istotne jest także zweryfikowanie wysokości wkładu własnego, który, z uwagi na reguły udzielania pomocy publicznej, jest wyższy w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych (zgodnie z intensywnością pomocy publicznej dla badań przemysłowych i prac rozwojowych) od tego, który jest przewidziany dla projektów w Horyzoncie 2020, gdzie pomoc publiczna nie występuje. Powyższe kwestie będą weryfikowane przez NCBR przed podpisaniem umowy z beneficjentem.

 

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Opolskiego
  Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Badania celowe, RPO Lubelskiego