Wnioski przyjmowane będą  od 31.10.2016 do 04.01.2017

Wsparcie obejmować będzie projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wykraczające poza priorytetowe kierunki badań określone dla obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, wskazane w załączniku do regulaminu konkursu.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne.
Wsparcie skoncentrowane będzie na sektorze MŚP, jednakże przewiduje się inwestycje dużych przedsiębiorstw w ramach projektów pod warunkiem zapewnienia przez nie konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki. W przypadku wsparcia udzielonego dużemu przedsiębiorstwu należy wykazać, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE.

Projekty będą realizowane:

 • w ramach pomocy publicznej – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • w ramach pomocy de minimis – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
  Wsparcie w ramach rozporządzenia de minimis może być udzielane wyłącznie uzupełniająco do rozporządzenia na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić środki na wkład własny z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 3 mln PLN.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP / 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne / Schemat 1.5A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat, RPO Dolnośląskiego
  Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów - Bon na innowacje, RPO Mazowieckiego