Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego ogłosił Konkurs dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski można składać w terminie od dnia 23 maja 2016 r. do dnia 03 czerwca 2016 r.

Wnioski mogą składać :

 1.  przedsiębiorcy,
 2. jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst.
 3. wsparcie będą mogły uzyskać również projekty partnerskie zawiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego z podmiotami publicznymi, PGL Lasami Państwowymi i ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi kościołów i związków wyznaniowych, LGD

Dofinansowanie można otrzymać na:

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu tj.:
1. budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,
2. prace budowlane w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
3. inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych.
W ramach ww. typów projektów, wyłącznie jako element projektu zgodnego z celem działania VI.2, mogą być realizowane:
inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,
inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia),
kampanie promujące ofertę turystyczną.

Procent dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Konkursu wynosi 89% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów rewitalizacyjnych oraz 85% w przypadku pozostałych typów projektu (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych) (zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu konkursu).
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 000 000 Euro.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 36 000 000 Euro (słownie: trzydzieści sześć milionów Euro), tj. 153 136 800 PLN, (kurs Euro = 4,2538 PLN z dnia 30 marca 2016 r.).

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw MSP na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek" POIR
  Aktualizacja harmonogramu konkursów POIR na 2016 r.