Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna w MSP

Schemat 3.2 A
Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).

Schemat 3.2 B
Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE

Schemat 3.2 C
Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).

Termin naboru (składania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 08.08.2016 r. do godz. 15.00 dnia 31.08.2016 r.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:
1) (3.2 A) Głęboka modernizacja energetyczna obiektów1, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).

Pod warunkiem że:

a) W przypadku wszystkich inwestycji efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 35% (uwzględniając całą inwestycję).

b) W przypadku inwestycji w urządzenia do ogrzewania wsparcie:

 • może zostać udzielone na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako element projektu oraz, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej i gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby;
 • może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 • musi przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii.

c) W przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).

2) (3.2 B) Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE2.

3) (3.2 C) Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).

W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią.
Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji w ramach działania 3.2 będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii, w sposób opłacalny, opartej na audycie energetycznym/audycie efektywności energetycznej.
Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu, efektu, w postaci oszczędności energii rozumianej jako różnica pomiędzy łącznym zapotrzebowaniem danego obiektu urządzenia technicznego lub instalacji na energię przed realizacją projektu oraz po realizacji projektu (w MWh/rok) na poziomie nie mniejszym niż 35%. W celu weryfikacji faktycznych oszczędności energii wymagane będzie przeprowadzenie audytu energetycznego/audytu efektywności energetycznej po zakończeniu inwestycji, który powinien zawierać opis i analizę istniejącego stanu wykorzystywania energii.
Preferencję uzyskają projekty:

 • których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60%, przy czym w celu potwierdzenia faktycznych oszczędności energii (deklarowanych na etapie wniosku o dofinansowanie); możliwe będzie wykonanie zdjęć termowizyjnych podczas przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu;
 • wykorzystujące odnawialne źródła energii.

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

1) MŚP;
2) grupy producentów rolnych;
3) przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.
Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN wydatków całkowitych
Maksymalna wartość projektu: 10 mln PLN, równowartość w PLN do 2 mln EUR dla dużych przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do JST

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 (SZOOP) zatwierdzonym uchwałą ZWD w dniu 29 czerwca 2016 r.

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014 – 2020 musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS 2).
W przypadku przedsiębiorców (rozumianych zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej), niekwalifikowalne są wydatki poniesione przez wnioskodawców nie posiadających co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu.
Poziom dofinansowania projektów Intensywność pomocy przyznana będzie zgodnie z:
1. art. 38 rozporządzenia 651/2014 na

– pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną:

Przedsiębiorca

Maksymalne dofinansowanie

Mikro

65%

Mały

65%

Średni

55%

Duży

45%

Za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej. Ustala się je w następujący sposób:

a) jeżeli koszty inwestycji w efektywność energetyczną można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty związane z efektywnością energetyczną;

b) w innych przypadkach koszty inwestycji w efektywność energetyczną określa się poprzez odniesienie do podobnej, mniej efektywnej energetycznie inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy. Różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z efektywnością energetyczną i stanowi koszty kwalifikowalne.

Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne.

2. art. 41 rozporządzenia 651/2014 na
– pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych:

koszty kwalifikowalne oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. c)

Przedsiębiorca

Maksymalne dofinansowanie

Mikro

65%

Mały

65%

Średni

55%

Duży

45%

W przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

Wobec takich instalacji powyższe koszty uznaje się jako dodatkowe koszty niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

3. art. 49 rozporządzenia 651/2014 na

– pomoc na badania środowiska:

Przedsiębiorca

Maksymalne dofinansowanie

Mikro

65%

Mały

65%

Średni

55%

Duży

45%

Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty realizacji badań, w tym audyty energetyczne, bezpośrednio związane z inwestycjami.
Pomoc nie może zostać przyznana dużym przedsiębiorstwom na audyty energetyczne przeprowadzane na mocy art. 8 ust. 4 dyrektywy 2012/27/UE, chyba że taki audyt energetyczny prowadzony jest w uzupełnieniu obowiązkowego audytu energetycznego na mocy tej dyrektywy.

Wydatki nie objęte art. 38, 41 i 49 rozporządzenia 651/2014 tj. poza kosztami inwestycji i kosztami audytu energetycznego w trakcie realizacji projektu, finansowane będą na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Wydatki kwalifikowalne możliwe do finansowania na podstawie ww. rozporządzenia:

1) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
2) wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę.
3) wydatki związane z przeprowadzeniem audytów energetycznych przed realizacją inwestycji.

W przypadku wydatków objętych pomocą publiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, kwota pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.
W ust. 2 art. 3 Rozporządzenia Komisji 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, określony został limit całkowitej pomocy de minimis przyznany jednemu przedsiębiorstwu, który nie może przekroczyć 200.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Jedno przedsiębiorstwo w tym znaczeniu może stanowić grupa podmiotów, które funkcjonują jako „jeden organizm gospodarczy”. Zgodnie z definicją poprzez jedno przedsiębiorstwo rozumie się wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:
a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.
Okres realizacji projektu

Dla projektów objętych pomocą publiczną okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o dofinansowanie

Wyjątek stanowią:
-wydatki wskazane w pkt. 16 regulaminu zgodne z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
– oraz wydatki na zakup gruntów oraz prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą zostać poniesione od 1 stycznia 2014r.

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po złożeniu wniosku
o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskiego
  Nabór wniosków o dotacje dla firm w ramach poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług, RPO Warmińsko-mazurskiego