Instytucja Pośrednicząca – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne (konkurs nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-002/17).

Wnioski można składać od 1 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r. 

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Typy projektów

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

Inwestycje w przedsiębiorstwach służące:

a) poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości – projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji,

b) poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych,

c) redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,

i polegające na:

1) budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń),

2) unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,

3) realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną), wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.

W konkursie RPPM.02.02.01–IP.02-22–002/17 w ramach jednego projektu (t.j. wniosku
o dofinansowanie) nie ma możliwości łączenia inwestycji służących realizacji określonych powyżej celów a), b) i c).

W przypadku określonego powyżej celu b), technologie informacyjno – komunikacyjne mogą obejmować w szczególności:

 • oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • systemy wspomagające procesy biznesowe typu B2B, B2C (nie będące same w sobie produktem/usługą);
 • oprogramowanie wspomagające proces produkcji/świadczenia usługi (nie będące samo w sobie produktem/usługą);
 • sprzęt niezbędny do prawidłowego działania powyższych systemów i oprogramowania.

Maksymalna dopuszczalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków EFRR

Projekty są objęte pomocą publiczną. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynika
z wymogów właściwych programów pomocowych i przedstawia się następująco:

 • w przypadku wyboru rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.
  w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1377), wydanego
  w oparciu o art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187
  z 26.06.2014), maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

  • o dla mikro i małych przedsiębiorstw – 55%
  • o dla średnich przedsiębiorstw – 45%
 • w przypadku wyboru rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.
  w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U., Poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013), maksymalny poziom dofinansowania wynosi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 50%
 • w przypadku wyboru rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.
  w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1420), wydanego w oparciu o art. 40, 41 i 49 (w przedmiotowym konkursie w oparciu wyłącznie o art. 40 i 41) rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014), maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

  • o dla mikro i małych przedsiębiorstw 80%
  • o dla średnich przedsiębiorstw 70%

UWAGA: Rozporządzenia określają szczegółowe warunki, dotyczące w szczególności sposobu określania kosztów kwalifikowalnych lub intensywności pomocy, które mogą wpływać na możliwość uzyskania maksymalnego poziomu dofinansowania.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie do II Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
  Nabór wniosków w ramach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, RPO Zachodniopomorskiego