DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”

Poddziałanie 1.5.1„Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat

Wnioski przyjmowane będą od 31.10.2016 do 09.11.2016

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się :

1. Przedsiębiorstwa MŚP

2. zgrupowania i partnerstwa przedsiębiorstw MŚP Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat

Za przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą spełniającą kryteria zawarte w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER].

Mikroprzedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o wsparcie w ramach ww. typów beneficjentów muszą prowadzić działalność gospodarczą ponad dwa lata (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia złożenia wniosku w ramach konkursu i od dnia ogłoszenia naboru). W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, mierzenie okresu 2 lat dotyczy każdego ze wspólników. W sytuacji, gdy chociaż jeden ze wspólników prowadzi działalność gospodarczą powyżej 2 lat, takie mikroprzedsiębiorstwo traktowane jest jako działające powyżej 2 lat.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjności produktową i procesową polegającą na:

– wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

– dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

• innowacja produktowa – oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;

• innowacja procesowa – oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 45% wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100.000 PLN;060

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4.000.000 PLN;

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP / 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne / Schemat 1.5A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność krócej niż 2 lata, RPO Dolnośląskiego
  Nabór wniosków w ramach Działnia 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów - Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych, RPO Mazowieckiego