Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 2. Tworzenie i rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw, mającego na celu zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw poprzez inwestycje w infrastrukturę B+R.

Numer naboru:
RPZP.01.02.00-IZ.00-32-001/16

Wnioski przyjmowane będą od 01.08.2016 do 30.09.2016 r.
W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest:

 • w 1 Typie projektu mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom oraz dużym przedsiębiorstwom;
 • w 2 Typie projektu instytucjom otoczenia biznesu.

W ramach naboru jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie projektu.Na co

W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające na:

 • 1 Typ projektu inwestycji w infrastrukturę B+R i utworzeniu lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie. Prace realizowane na wspartej infrastrukturze powinny dotyczyć opracowania innowacji produktowej lub procesowej;
 • 2 Typ projektu inwestycji w utworzenie lub rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw. Infrastruktura powinna być udostępniania przedsiębiorstwom w celu opracowania innowacji produktowej lub procesowej.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w aparaturę badawczo-rozwojową, inne środki trwałe, zakup nieruchomości, zakup robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialne i prawne oraz usługi szkoleniowe niezbędne do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.

Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Typ projektu 1.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR w ramach 1 Typu projektu. wynosi:

·35% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw;
·45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw;
·55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy w ramach 1 Typu projektu wynosi:

·65% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw;
·55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw;
·45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 zł.

Typ projektu 2.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR w ramach 2 Typu wynosi: 35% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy w ramach 2 Typu projektu wynosi: 65% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 500 000,00 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 41 360 000,00 zł, w tym :

35 960 000,00 zł na projekty realizowane w ramach 1 Typu,

5 400 000,00 zł na projekty realizowane w ramach 2 Typu.

 

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków o dotacje w ramach Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii, RPO Łódzkiego
  Nabór wniosków w ramach działania 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP, RPO Dolnośląskiego