Ogłoszono nabór nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wnioski można składać od 29.05.2017 r. do 31.08.2017 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne przyjmujące formę konsorcjum naukowego lub partnerstwa.

Współpraca pomiędzy:

– przedsiębiorstwami opiera  się o  art. 33 ustawy wdrożeniowej,

– przedsiębiorstwem a jednostką naukową opiera się o art. 2 pkt. 12 ustawy o zasadach finansowania  nauki.

Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych, prac rozwojowych, maksymalnie do etapu pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Produkty które powstają w ramach fazy testowania nie powinny stanowić asortymentu oferty która podlega komercyjnej sprzedaży w ramach oferty handlowej wnioskodawcy.

Wsparciem może zostać objęty także rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej, przy czym finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa.

W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć także  wynajem infrastruktury badawczej lub  amortyzację infrastruktury badawczej beneficjenta, niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych prac B+R. Jednocześnie w ramach projektu badawczego możliwe będzie uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego), a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne celem skutecznej komercjalizacji technologii. Jednocześnie uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie stanowi obowiązkowego elementu projektu.

Maksymalna intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych po spełnieniu warunków z ww. rozporządzenia wynosi:

dla mikro i małego przedsiębiorcy:

– 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz

– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

dla średniego przedsiębiorcy:

– 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz

– 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych

dla dużego przedsiębiorcy:

– 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz

– 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych

W przypadku pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 5 mln PLN.

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 250 tys. PLN.

Koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych, w sytuacji gdy wnioskodawca jest średnim lub dużym przedsiębiorcą. W sytuacji, gdy wnioskodawca jest małym przedsiębiorcą koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 60% kosztów kwalifikowalnych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, RPO Łódzkiego
  Nabór wniosków w ramach „Szybkiej ścieżki” Poddziałania 1.1.1 POIR - nowe, łatwiejsze zasady aplikowania w ramach konkursu małych projektów zlokalizowanych poza województwem mazowieckim.