Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2 – Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Numer naboru: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-002/17

Wnioski można będzie składać od 16.01.2017 r. do 16.03.2017 r.

W ramach Działania 1.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

1. przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.:

a) mikroprzedsiębiorstwa,

b) małe przedsiębiorstwa,

c) średnie przedsiębiorstwa,

2. duże przedsiębiorstwa,

3. partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a partnerem jest jednostka naukowa.

Dofinansowanie można otrzymać na:

1. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.
2. Wsparcie w naborze kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach wskazanych w regulaminie konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od II poziomu gotowości technologicznej) albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od VII poziomu gotowości technologicznej).
3. Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:
a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
b) zaawansowane wyroby metalowe,
c) produkty drzewno-meblarskie,
d) opakowania przyjazne środowisku,
e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
g) multimodalny transport i logistyka,
h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.
4.  Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD zamieszczonym w regulaminie konkursu lub być bezpośrednio z nimi powiązana w ramach globalnych łańcuchów wartości.


Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

a)w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 • duże przedsiębiorstwa – 50%.
b)w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 35%,
 • duże przedsiębiorstwa – 25%,
c)w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie:
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,
 • duże przedsiębiorstwa – 50%.
d)w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych:
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%.
Poziom dofinansowania w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15% do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
a) projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (będącą jednostką naukową zgodnie z zapisami regulaminu konkursu), jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań.
b) wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 zł.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, RPO Zachodniopomorskiego
  Nabór wniosków o dotacje w ramach działania 3.3 POIR, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand