Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw

Wnioski przyjmowane będą od 27.12.2016 do 13.01.2017

Konkurs skierowany jest do następujących typów podmiotów (Beneficjentów):

 •  przedsiębiorcy;
 •  konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy

Definicję MŚP określa załącznik I rozporządzenia 651/2014.

Wsparcie w ramach Poddziałania I.2.2 skoncentrowane jest na MŚP. Inwestycje dużych przedsiębiorstw
mogą być współfinansowane pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do
gospodarki regionu łódzkiego oraz zobowiązania się dużego przedsiębiorstwa, że wkład finansowy
z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorstwa
na terytorium Unii Europejskiej, w związku z realizacją dofinansowywanego projektu. Wsparcie dla dużych
przedsiębiorstw ograniczone jest do przedsięwzięć o wysokim ryzyku lub niskiej rentowności lub projektów
o unikalnym charakterze, które nie mogą zostać zrealizowane przez MŚP.

W ramach Poddziałania I.2.2 mogą być dofinansowane projekty związane z prowadzeniem badań
przemysłowych oraz prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (w tym prac
demonstracyjnych) do etapu pierwszej produkcji (rozumianej jako pierwsze przemysłowe wytworzenie
odnoszące się do pełnej pilotażowej linii lub pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i wyposażenia, które
obejmują etapy późniejsze w stosunku do wytworzenia linii pilotażowych włączając w to fazę testów, ale nie
obejmują produkcji masowej ani komercyjnego wykorzystania), włącznie z działaniami w zakresie wczesnej
walidacji produktów, przy zastrzeżeniu, iż faza pierwszej produkcji nie może stanowić samodzielnego
projektu.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania
innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu), pozwalający na jego urynkowienie.

Komponent projektu może stanowić uzyskanie ochrony własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa dla
wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

 • przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej
  produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi)
  lub procesu
 • przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących
  opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Wsparciem nie będą objęte projekty polegające na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy
komercyjnej sprzedaży.
Projekt musi obejmować co najmniej fazę prac rozwojowych – wniosek, w którym jej nie przewidziano
będzie uznany za niezgodny z typem projektu.

Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wpisujące się w co najmniej jedną z sześciu Regionalnych
Inteligentnych Specjalizacji określonych w „Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych” przyjętym Uchwałą Zarządu
Województwa Łódzkiego Nr 1195/16 z dnia 28 września 2016 r. zmieniającą uchwałę Nr 1281/15 z dnia
17listopada 2015 r. tj.: Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); Zaawansowane
materiały budowlane; Medycyna, farmacja, kosmetyki; Energetyka, w tym odnawialne źródła energii;
Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; Informatyka i telekomunikacja.

W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac
B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady określone w przygotowanym
przez OECD Podręczniku Frascati z 2002 r. Zgodnie z zapisami Podręcznika „czynności rutynowe związane
z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania
niepewności o charakterze technicznym, nie powinny być zaliczane do B+R”.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia
wyników projektu (prac B+R), w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu w przypadku MŚP lub 5 lat
od zakończenia realizacji projektu w przypadku dużego przedsiębiorstwa, rozumianego jako:
a) wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez
rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw
do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub
c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do
działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac
B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. W przypadku gdy
przedmiotem projektu będzie przedsięwzięcie niezwiązane trwale z gruntem, za miejsce realizacji projektu
uznaje się siedzibę Beneficjenta bądź miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej
(weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych).

Maksymalna wartość projektu ogółem – nie została określona.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 5 000 000 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

Przedsiębiorca

Badania przemysłowe

Eksperymentalne prace rozwojowe

Maksymalne dofinansowanie

Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*

Maksymalne dofinansowanie

Maksymalne dofinansowani e po uwzględnieniu premii*

Mikro

70%

80%

45%

60%

Mały

70%

80%

45%

60%

Średni

60%

75%

35%

50%

Duży

50%

65%

25%

40%

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków o dotacje w ramach działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, RPO Łódzkiego
  Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) -Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata, woj. dolnośląskie