Ogłoszono nabór wniosków o dotacje na inwestycje w przedsiębiorstwach, w województwie podlaskim.

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Typ 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/22

Wnioski będą przyjmowane w okresie od od 30.05.2022 do 30.06.2022 r.

Wsparcie w ramach Działania 1.3 będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykonujące działalność na terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału lub miejsca wykonywania działalności na terenie województwa podlaskiego. Powyższe będzie weryfikowane na podstawie wpisu do CEIDG albo KRS najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu muszą dotyczyć wyłącznie działalności produkcyjnej – Przez działalność produkcyjną na potrzeby niniejszego konkursu należy rozumieć działalność określoną w działach 10-17 lub 19-32 sekcji C Polskiej Klasyfikacji Działalności (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności)

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym np.:
– rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
– dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
– inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 100 000,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 8 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania :
a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku.
Wpisz swoje dane a nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

    Dotacje inwestycyjne dla firm w woj. łódzkim - React-EU
    Wytrzymałe MŚP - nabór wniosków o dotacje dla firm w woj. warmińsko-mazurskim