Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 września 2016 r., a kończy 10 listopada 2016 r.

Wnioski mogą składać Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP)


Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 20 000 000 EUR (słownie: dwadzieścia milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 87 272 000 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

 • Wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B +R
 • Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi :

do 45% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa
do 55% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa

Maksymalna wartość projektu ogółem – nie została określona.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 9 000 000 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000 zł. 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000 zł.
ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R, RPO Podkarpackiego
  Nabór wniosków o dotacje dla firm w ramach Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A