Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Wnioski można składać od 02.01.2018 do 02.03.2018 r.

W ramach Działania 1.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

1. przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.:

a) mikroprzedsiębiorstwa,

b) małe przedsiębiorstwa,

c) średnie przedsiębiorstwa,

2. duże przedsiębiorstwa,

3. partnerstwa naukowo-przemysłowe, składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej w rozumieniu Ustawy o finansowaniu nauki (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 615 ze zm.). Partnerstwo może składać się nie więcej niż z 4 podmiotów.

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.
Wsparcie w naborze kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach wskazanych w regulaminie konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od II poziomu gotowości technologicznej) albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od VII poziomu gotowości technologicznej).

Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:
a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

b) zaawansowane wyroby metalowe,

c) produkty drzewno-meblarskie,

d) opakowania przyjazne środowisku,

e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

g) multimodalny transport i logistyka,

h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR wynosi:

a) w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
średnie przedsiębiorstwa – 60%,
duże przedsiębiorstwa – 50%.

b) w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
średnie przedsiębiorstwa – 35%,
duże przedsiębiorstwa – 25%,

c) w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie:

mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
średnie przedsiębiorstwa – 50%,
duże przedsiębiorstwa – 50%.

d) w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące prac przedwdrożeniowych:

mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
średnie przedsiębiorstwa – 50%.

e) w przypadku dofinansowania nienoszącego znamion pomocy publicznej dla jednostek naukowych będących partnerami w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych pod warunkiem, że projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej: 100%.

Poziom dofinansowania, o którym mowa w lit. a) i b), w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15% do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a) projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (będącą jednostką naukową zgodnie z zapisami regulaminu konkursu), jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań.

b) wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 000 000,00 zł.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w dz. 1.2, RPO Zachodniopomorskiego
  Nabór wniosków w dz. 1.2.2, RPO Małopolskiego