Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-084/17).

Termin, od którego można składać wnioski – 31.03.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 26.05.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2017 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

 • Partnerstwo co najmniej 3 przedsiębiorstw,
 • Partnerstwo przynajmniej 3 podmiotów: przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Współpraca z MŚP może przyjąć formę m.in. podwykonawstwa, transferu wiedzy, powiązania kooperacyjnego w tym: klastrów innowacyjnych łańcuchów produkcyjnych MŚP i dużych przedsiębiorców, sieci technologicznych (MŚP i jednostki badawcze), platform technologicznych. Dla spełnienia kryterium istotne jest również wykazanie zakładanych efektów i wymiernych korzyści wynikających z wybranej formy współpracy.

Charakter współpracy powinien być powiązany z zakresem  prac badawczo-rozwojowych, będących przedmiotem agendy badawczej, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Partnerstwo przedsiębiorstw nie może dot. przedsiębiorstw powiązanych w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, dalej: załącznik I do GBER).

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty polegające na stworzeniu lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego [1] w przedsiębiorstwach, w szczególności zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

1
Budowa (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2016 r. poz. 290; dalej: prawo budowlane), zakup aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

Minimalna wartość projektu musi przekraczać kwotę 1 000 000 zł.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, RPO Kujawsko-pomorskiego - konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-082/17
  Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, RPO Kujawsko-pomorskiego - konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-083/17