NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs dla dużych firm na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020. 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie: od 14 października do 30 listopada 2015 r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

O dofinansowanie w ramach tego konkursu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa duże (natomiast mikro, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach odrębnego konkursu dla MSP )

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 750 000 000 PLN w tym:

1) dla projektów realizowanych na obszarze województwa mazowieckiego: 75 371 391 PLN;

2) dla projektów realizowanych na obszarze województwa innego niż mazowieckie: 674 628 609

PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może

przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:

  •  20 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych

kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub

  •  15 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych

kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć:

– 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,

– 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku eksperymentalnych prac

rozwojowych.

W przypadku, w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć:

65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,

oraz

40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację

Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 90 dni.

źródło : Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca dla Działania

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Przedłużenie terminu dla pierwszego konkursu naboru wniosków w ramach podziałaniu 3.2.1 Badania na rynek POIR
Trwa nabór wniosków na dotacje dla przedsiębiorstw z woj. wielkopolskiego na kompleksowe wsparcie rozwoju działalności na rynkach zagranicznych.