ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłosiła konkurs Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP

1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Nabór wniosków planowany jest od 31.03.2016 do 04.05.2016 r.

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • partnerstwa/zrzeszenia MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

 • I typ projektu Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP

Wsparcie związane z:

wdrożeniem własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych) do działalności gospodarczej wnioskodawcy/partnera poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników.

 • II typ projektu Wsparcie inwestycyjne MŚP

Wsparcie związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług, w tym m.in. w zakresie:

realizacji zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację, nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej, inwestycji w wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej, tworzenia lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną, modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowy i/lub modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług w tym sprzedaż internetowa, (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT ),

w ramach następujących kategorii interwencji:

1 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP),
63 – Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią głównie dla MŚP,
73 – Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP),
82 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK.

Typów projektów nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie.

W ramach konkursu udzielana będzie regionalna pomoc inwestycyjna oraz pomoc de minimis
(na wybrane kategorie kosztów).

W ramach konkursu kwalifikowane są przedsięwzięcia charakteryzujące się innowacją procesową/ produktową co najmniej na skalę województwa lubuskiego.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą de minimis środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków o dotacje dla firm z Polski Wschodniej w ramach I Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP
  Nabór wniosków o dotacje inwestycyjne dla firm MŚP w woj. świętokrzyskim