Nowy konkurs dla mikro i małych przedsiębiorstw o Dotacje na kapitał obrotowy w woj. dolnośląskim rozpocznie się 17 sierpnia br.

Nabór w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MSP – typ 1.5.D

Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

W konkursie wnioski składać mogą mikro i małe firmy, które na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadziły jako przeważającą działalność w zakresie:

 • Zakwaterowanie
 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem
 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
 • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

Dotacja udzielana jest na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małych przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku, w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 r.

Wysokość dotacji zależy od wielkości zatrudnienia w firmie.

Maksymalna kwota dotacji to 165 tys. PLN

Aby oszacować maksymalną wysokość dotacji jaką może uzyskać mikro lub małe przedsiębiorstwo, w polu „liczba pracowników FTE” wpisz liczbę pracowników w Twojej firmie

liczba pracowników (FTE)max Dotacja
123 535,33 PLN
233 283,98 PLN
340 764,39 PLN
447 070,66 PLN
552 626,60 PLN
657 649,56 PLN
762 268,63 PLN
866 567,96 PLN
970 605,99 PLN
1074 425,26 PLN
1178 057,87 PLN
1281 528,78 PLN
1384 857,85 PLN
1488 061,13 PLN
1591 151,94 PLN
1694 141,32 PLN
1797 038,66 PLN
1899 851,94 PLN
19102 588,12 PLN
20105 253,20 PLN
21107 852,43 PLN
22110 390,49 PLN
23112 871,49 PLN
24115 299,09 PLN
25117 676,65 PLN
26120 007,11 PLN
27122 293,17 PLN
28124 537,26 PLN
29126 741,63 PLN
30128 908,32 PLN
31131 039,16 PLN
32133 135,92 PLN
33135 200,19 PLN
34137 233,38 PLN
35139 236,90 PLN
36141 211,98 PLN
37143 159,82 PLN
38145 081,53 PLN
39146 978,10 PLN
40148 850,49 PLN
41150 699,63 PLN
42152 526,36 PLN
43154 331,49 PLN
44156 115,71 PLN
45157 879,80 PLN
46159 624,36 PLN
47161 350,08 PLN
48163 057,56 PLN
49164 747,31 PLN
Dofinansowanie wypłacane jest jednorazowo w formie zaliczki w wysokości odpowiadającej 100% wartości dofinansowania.

Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie.

Warunki jakie trzeba spełnić by ubiegać się o datację

O wsparcie może ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada status mikro i małego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm.) – z uwzględnieniem samozatrudnionych,
 2. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to trudnej sytuacji w powodu COVID-19,
 3. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID – 19,
 4. na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych, innych dokumentach),
 5. według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych  oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne,
 6. posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego i prowadzi działalność na terenie woj. dolnośląskiego,
 7. boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego  sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o  co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019  w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
 8. nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu naboru,
 9. na dzień 31 grudnia 2019 r. (lub na dzień złożenia wniosku) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne,
 10. na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadził jako przeważającą działalność (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych, innych dokumentach) w zakresie:
 • Sekcja I, cały Dział 55 – Zakwaterowanie
 • Sekcja I, cały Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem
 • Sekcja N, cały Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Sekcja R cały dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • Sekcja R cały dział 91 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
 • Sekcja R cały dział 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

11. Nie prowadzi działalności:

a) produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych;

b) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

c) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcji;

d) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

e) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

f) prowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych.

Wsparcie z konkursu można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro.

Wnioski można będzie składać od 17 sierpnia 2020 r.  do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.

Konkurs realizowany jest na zasadzie kto pierwszy ten lepszy – liczy się kolejność zgłoszeń!

Kolejność złożenia wniosków będzie kryterium rozstrzygającym w przypadku, gdy wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy wartość alokacji przewidzianej na nabór.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

  17 sierpnia nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla zachodniopomorskich przedsiębiorstw
  Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. mazowieckim