Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił trzy konkursy w działaniu 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Wnioski składać mogą mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, generują przychody oraz wykazują zatrudnienie (w przypadku osób fizycznych do zatrudnienia wlicza się samozatrudnienie) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (licząc wstecz od dnia rozpoczęcia naboru – tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu) oraz nie otrzymały dofinansowania w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz nie są i nie były powiązane w okresie od 29.04.2018r. z podmiotami, które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020.

W pierwszym konkursie (pomoc de minimis do 200 tys. PLN), w którym wnioski składać mogą tylko mikroprzedsiębiorstwa.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100.000,00 zł.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 200.000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200.000,00 zł
Wniosku można składać do dnia 29.07.2019 roku

W drugim konkursie (pomoc de minimis do 200 tys. EUR), w którym wnioski składać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 300 000,00 PLN.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 000,00 PLN
Wniosku można składać do dnia 01.07.2019 roku

W trzecim konkursie (regionalna pomoc inwestycyjna), w którym wnioski składać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
do 55% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
do 45% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu dla średnich przedsiębiorstw.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 PLN.
Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania dla jednego projektu nie może przekroczyć 50 mln PLN
Wniosku można składać do dnia 03.06.2019 roku

W ramach konkursów wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających wzrost zatrudnienia. Projekty obligatoryjnie powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych.

W ramach Działania 2.5 przewiduje się wsparcie następujących rodzajów projektów:

 • inwestycje związane z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone niżej wymienione koszty:

 • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. Nabywane aktywa mogą być używane, jednak w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata, co należy rozumieć jako wyprodukowane w trzech latach kalendarzowych poprzedzających rok nabycia. W przypadku zakupu środków transportu za kwalifikowalne uznaje się wyłącznie samochody specjalne ujęte w dziale 743 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz pozostały tabor bezszynowy ujęty w Podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych;
 • koszty nabycia nieruchomości zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych przy czym koszty te nie mogą przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%;
 • wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu;
 • roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)
 • leasing finansowy.

Wnioskodawca najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie musi posiadać zakład lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego, co musi zostać potwierdzone właściwym dokumentem rejestrowym. W przypadku wnioskodawcy spoza województwa świętokrzyskiego, na etapie składania wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca zobligowany jest do złożenia oświadczenia

W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata,

Dla projektów w ramach trzeciego konkursu (regionalna pomoc inwestycyjna) o skali co najmniej regionalnej, tj. stosowanej w województwie nie dłużej niż 3 lata.

Projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz zakładające znaczący wzrost zatrudnienia będą objęte preferencjami.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Dotacje B+R INNOship
  Dotacje B+R INNOSTAL