Przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce, których działalność związana była z współpracą z podmiotami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą otrzymać wsparcie w ramach Programu Re_Open UK.

Dofinansowanie skierowane jest do przedsiębiorstw, które prowadziły wymianę towarów lub usług ze Zjednoczonym Królestwem w roku 2018 albo 2019 i negatywnie odczuły wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, poprzez spadek obrotów lub wzrost kosztów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem w 2021 lub 2022 roku w stosunku do 2018 lub 2019 roku.

Aby projekty kwalifikowały się do wsparcia w ramach Programu Re_Open UK będą musiały zawierać opis przedsięwzięć, których celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, w tym zakres, w jakim działania te złagodzą skutki brexitu oraz sposoby realizacji tych działań. Ponadto warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne w projekcie będzie wykazanie ich bezpośredniego i wyłącznego związku z brexitem.

Typy projektów

Typ 1: Nowe kierunki eksportu (udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych)

Działania dotyczące udziału w roli wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych lub wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych.

Głównym celem wsparcia jest wprowadzenie oferty przedsiębiorstwa na wybrane rynki docelowe (w ujęciu produktowym i/lub geograficznym), co pozwoli na dywersyfikację rynków zbytu dla przedsiębiorców i elastyczne dopasowanie się do nowych warunków wymiany handlowej.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty odnoszące się do działań związanych: z utrzymaniem relacji handlowych przedsiębiorstwa na rynkach, na których było już obecne, w tym na rynkach Zjednoczonego Królestwa, jednak jedynie w zakresie wprowadzenia na rynek nowych produktów (wyrobów lub usług), lub  z wejściem na nowe rynki, zarówno z nowymi, jak również z już istniejącymi produktami (wyrobami lub usługami).

Przedsiębiorcy mogą uzyskać środki na dofinansowanie między innymi takich kosztów jak:

wynajęcie powierzchni wystawienniczej,
projekt i zabudowa stoiska,
wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych,
wstęp na targi lub wystawy,
obsługa organizacyjna udziału w targach, wystawach oraz misjach gospodarczych,
organizacja i obsługa techniczna stoiska,
podróże służbowe trzech przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych oraz misjach gospodarczych,
transport, ubezpieczenie eksponatów,
przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty lub  usługi na potrzeby imprezy targowej/wystawienniczej,
zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach.

Typ 2: Re_start inwestycyjny (działania inwestycyjne w przedsiębiorstwach, szukających nowych kierunków rozwoju w pobrexitowej rzeczywistości)

dotyczy wsparcia o charakterze inwestycyjnym i skierowany jest dla przedsiębiorców, których funkcjonowanie na rynkach Zjednoczonego Królestwa zostało ograniczone lub utrudnione w wyniku brexit, przy czym wpływ brexit musi mieć charakter wyłączny i bezpośredni względem zdiagnozowanych barier. Pomoc będzie ukierunkowana na stworzenie nowej lub poszerzenie/uaktualnienie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa, a efektem działań inwestycyjnych będzie wprowadzenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej, które wymuszone zostały negatywnymi skutkami brexit.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać środki na dofinansowanie między innymi takich kosztów jak:

koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych, w tym nabycie używanych środków trwałych,
koszty nabycia robót i materiałów budowlanych,
koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Typ 3: Akcja adaptacja do zmian (dostosowanie przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wynikających z brexitu)

projekty, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, a także projekty, dzięki którym przedsiębiorcy uzyskają profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi na nowych rynkach.

Pomoc skierowana jest do dwóch grup:

GRUPA 1: przedsiębiorcy, którzy zamierzają kontynuować współpracę ze Zjednoczonym Królestwem i potrzebują podjąć działania związane z adaptacją swojego przedsiębiorstwa do nowych warunków wymiany handlowej

GRUPA 2: przedsiębiorcy, którzy muszą poszukiwać nowych rynków dla swoich produktów (wyrobów i usług).

Przedsiębiorcy mogą uzyskać środki na dofinansowanie między innymi takich kosztów jak:zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy (np. produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie (koszty inwestycyjne), wsparcie dotyczące szkoleń pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze zmienionych okoliczności wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, wsparcie dotyczące zakupu usług doradczych dotyczących adaptacji do zmian, jakie zaszły w wyniku brexit w handlu z rynkiem Zjednoczonego Królestwa np. w zakresie: dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń, badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.doradztwo w zakresie tworzenia długofalowych planów rozwojowych, zakup pozostałych usług doradczych i szkoleniowych związanych z wdrażaniem do działalności przedsiębiorstw modeli, strategii i planów rozwojowych w zakresie dopasowania oferty przedsiębiorstwa pod konkretny rynek docelowy, Kosztem niekwalifikowalnym jest podatek VAT.Szczegółowe informacje w zakładce Dokumenty.

Typ 4: Brexit bez straty (refundacja kosztów w związku z poniesieniem negatywnych skutków brexitu)

Pomoc dotyczy udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych kosztów przez przedsiębiorcę, które są bezpośrednio i wyłącznie związane z brexit i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Dofinansowaniu mogą podlegać koszty, które zostały poniesione od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia publikacji Regulaminu.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać środki na dofinansowanie między innymi takich kosztów jak:

koszty udziału w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla Typu 1. Nowe kierunki eksportu,  koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych, robót i materiałów budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla Typu 2. Re_start inwestycyjny,
koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, w celu opracowania nowego/zaktualizowanego modelu biznesowego/strategii/planu rozwoju przedsiębiorstwa oraz pozostałych usług doradczych, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla Typu 3. Akcja adaptacja do zmian, koszty zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy (np. produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla Typu 3. Akcja adaptacja do zmian,

koszty szkoleń pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze zmienionych okoliczności wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla Typu 3. Akcja adaptacja do zmian,

koszty zakupu usług doradczych dotyczących adaptacji do zmian, jakie zaszły w wyniku brexit w handlu z rynkiem Zjednoczonego Królestwa np. w zakresie: dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń, badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla Typu 3. Akcja adaptacja do zmian.

Maksymalna wartość dofinansowania 200 000,00 eur (lub 100 000,00 eur) zgodnie z limitem pomocy de minimis

Forma wsparcia: dotacja bezzwrotna
Forma rozliczenia: refundacja
Forma ponoszenia kosztów: ryczałt lub wydatki rzeczywiste
Waluta: euro
Tryb wyboru projektów: konkursowy

Poziom wsparcia zależy typu pomocy oraz rodzaju inwestycji. W przypadku pomocy de minimis poziom dotacji może wynieść nawet 100%.

Min. wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 10 000,00 EUR (nie dotyczy Typu 4 : Brexit bez straty )
− Maks. wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 EUR
− Maks. wartość kosztów kwalifikowalnych na opracowanie modelu biznesowego/strategii rozwoju: 15 000,00 EUR
− Maks. wartość kosztów kwalifikowalnych na inwestycje (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne): 500 000,00 EUR
− Maks. wartość kosztów kwalifikowalnych na udział w imprezach targowych i wystawienniczych oraz organizację i udział w misjach gospodarczych: 50 000,00 EUR

harmonogram rund naboru

Numer rundy Planowany termin naboru Wnioskodawcy Typy projektów Kwota alokacji
PBAR.02.01.00-IP.01-00-017/23 10.01.2023 – 31.01.2023 MŚP Typ 1. Nowe kierunki eksportu Typ 2. Re_start inwestycyjny Typ 3. Akcja adaptacja do zmian 20 000 000,00 EUR
PBAR.02.01.00-IP.01-00-018/23 10.01.2023 – 31.01.2023 Przedsiębiorcy inni niż MŚP Typ 1. Nowe kierunki eksportu Typ 2. Re_start inwestycyjny Typ 3. Akcja adaptacja do zmian 8 500 000,00 EUR
PBAR.02.01.00-IP.01-00-019/23 10.01.2023 – 31.01.2023 MŚP Typ 4. Brexit bez straty 6 000 000,00 EUR
PBAR.02.01.00-IP.01-00-020/23 10.01.2023 – 31.01.2023 Przedsiębiorcy inni niż MŚP Typ 4. Brexit bez straty 2 764 589,00 EUR
PBAR.02.01.00-IP.01-00-021/23 07.02.2023 – 28.02.2023 MŚP Typ 1. Nowe kierunki eksportu Typ 2. Re_start inwestycyjny Typ 3. Akcja adaptacja do zmian 8 118 384,00 EUR
PBAR.02.01.00-IP.01-00-022/23 07.02.2023 – 28.02.2023 Przedsiębiorcy inni niż MŚP Typ 1. Nowe kierunki eksportu Typ 2. Re_start inwestycyjny Typ 3. Akcja adaptacja do zmian 3 550 736,00 EUR
PBAR.02.01.00-IP.01-00-023/23 07.02.2023 – 28.02.2023 MŚP Typ 4. Brexit bez straty 2 784 043,00 EUR
PBAR.02.01.00-IP.01-00-024/23 07.02.2023 – 28.02.2023 Przedsiębiorcy inni niż MŚP Typ 4. Brexit bez straty 1 000 000,00 EUR

 

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku
Napisz do nas. Nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

    Dotacje dla przedsiębiorstw Ścieżka SMART
    Dotacje na Innowacje w MŚP, w woj. łodzkim