Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka
Działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP – Dotacja

Wsparcie skierowane jest do MŚP w zakresie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu GOZ czy Przemysłu 4.0). Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych.

W ogłoszonym konkursie nabór trwa od dnia 01.10.2023 r. od godz. 0.00 do dnia 30.10.2023 r. do godz. 23.59.

Dopuszcza się możliwość wsparcia w formie pomocy de minimis usług doradczych jako elementu kompleksowego projektu.

Projekt musi wpisać się w przynajmniej jeden z obszarów wsparcia regionalnej inteligentnej specjalizacji województwa podkarpackiego ujęty w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE):

  • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70%,
  • dla średniego przedsiębiorstwa – 60%.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 800 000 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 3 000 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na nabycie usług doradczych wynosi 100 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania dla usług doradczych uzależniona jest od dostępnego limitu pomocy de minimis wynikającego z art. 3 Rozporządzenia 1407/2013.
Wsparcie w ramach projektu jest udzielane w formie dotacji warunkowej zgodnie z art. 57 rozporządzenia ogólnego.

Wydatki kwalifikowalne – katalog zamknięty: 

1. nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości) o ile środek trwały nie jest:
• gruntem (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
• budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
• środkiem transportu (nr 7 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
• maszyną do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (nr 58 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
• maszyną, urządzeniem i narzędziem rolniczym i gospodarki leśnej (nr 59 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
• wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
• wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
• narzędziem, przyrządem, ruchomością i wyposażeniem pozostałym (nr 809 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

2. nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji, praw autorskich, pod warunkiem, że będą:
• wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;
• podlegać amortyzacji;
• nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;
• stanowiły majątek beneficjenta;
• zostanie zachowany okres trwałości;

3. nabycie usług doradczych bezpośrednio związanych z projektem – niemających charakteru ciągłego ani okresowego, niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze, reklamowe lub marketingowe. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na nabycie usług doradczych
nie może przekroczyć 100 000 PLN.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku.
Wpisz swoje dane a nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

    Nabór wniosków o datacje w ramach działania Ścieżka SMART
    Dotacje na wzornictwo dla MŚP z Polski wschodniej