Wnioski przyjmowane będą od 24 czerwca do 30 października 2020 lub wyczerpania alokacji ( 200% kwoty przeznaczonej na nabór)

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty  służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach przemysłu czasu wolnego polegające na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz finansowaniu kapitału obrotowego.

Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”, tj.:
1) hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem
mieszkań na wynajem),
2) restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii,
3) organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea),
4) wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness).

Uprawnieni do uczestniczenia w naborze są wyłącznie wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie oba poniższe warunki:
a) posiadają siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa pomorskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego;
b) prowadzili działalność gospodarczą we wskazanych powyżej „branżach przemysłu czasu wolnego” co najmniej od dnia 1 lipca 2019 r.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 000 000 PLN.

Katalog możliwych do poniesienia w projekcie wydatków kwalifikowalnych obejmuje:
1) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
a) koszty dzierżawy/najmu gruntów i budynków – warunkiem kwalifikowalności dzierżawy/najmu gruntów i budynków jest fakt utrzymania jej przez okres co najmniej 3 lat po terminie
zakończenia realizacji projektu. W przypadku dzierżawy/najmu instalacji lub maszyn kwalifikowalny jest tylko leasing finansowy, z obowiązkową opcją zakupu przez beneficjenta po
wygaśnięciu umowy;
b) koszty przebudowy, rozbudowy, remontu budynków oraz zakupu wyposażenia niezbędne do dostosowania obiektów do wymogów sanitarnych i obsługi klienta w warunkach zagrożenia
epidemiologicznego (np. zabudowy recepcji, wydzielenia stref oczekiwania, montaż przepierzeń, urządzeń do dezynfekcji);
2) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych, o ile:
– będą wykorzystane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,
– będą podlegać amortyzacji,
– zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
– zostaną włączone do aktywów przedsiębiorstwa i pozostaną związane z projektem przez co najmniej 3 lata;
3) koszty finansowania aktywów obrotowych (kapitału obrotowego);
4) koszty promocji projektu.

W niniejszym naborze następujące koszty są niekwalifikowalne:
– podatek od towarów i usług (VAT);
– wkład niepieniężny;
– zakup nieruchomości;
– zakup środków transportu – wykluczenie dotyczy całej grupy 7 Środki transportu (zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych), z wyjątkiem Podgrupy 76 Pozostały tabor bezszynowy
i 743 Samochody specjalne, o ile są niezbędne do realizacji projektu i zgodne z mającymi zastosowanie zasadami pomocy publicznej;
– zakup automatów do gier hazardowych, automatów z zabawkami, bujaków-automatów dla dzieci, automatów zręcznościowych, siłowych, automatów rozrywkowych;
– zakup systemów informatycznych wytwarzanych na wyłączne potrzeby zamawiającego (oprogramowanie dedykowane).

Maksymalne poziomy dofinansowania:
85 % wydatków kwalifikowalnych Wsparcie na cele inwestycyjne – rodzaj kosztów: I. Koszty inwestycyjne
100 % wydatków kwalifikowalnych Wsparcie na kapitał obrotowy – rodzaj kosztów: II. Koszty finansowania aktywów obrotowych (kapitału obrotowego)

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 250 000 PLN

Zaliczki udzielane będą do wysokości udziału dofinansowania EFRR w płatności, z tym zastrzeżeniem, że wartość pojedynczej transzy zaliczki nie może przekraczać 50% dofinansowania, a łączna kwota zaliczek udzielonych na realizację Projektu nie może przekroczyć 95% dofinansowania

Pierwszeństwo w dostępie do dofinansowania wynika z kolejności złożenia wniosków o dofinansowanie.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Dotacje dla MŚP na cele inwestycyjne lub obrotowe w woj. łódzkim
  Dotacje „kredyt na innowacje technologiczne” łatwiejsze zasady