W województwie małopolskim podobną do dotacji na kapitał obrotowy formą wsparcia są Bony rekompensacyjne.

Jest to bezzwrotna dotacja przeznaczona na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia wypłaty środków.

Wsparcie przeznaczone jest dla tylko dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEiDG (samozatrudnionych) z Małopolski niezatrudniających żadnego pracownika w oparciu o umowę o prace w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej), borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc udzielana jest w celu łagodzenia skutków wystąpienia pandemii COVID-19. Środki finansowe w ramach przyznanego grantu przeznaczone mają być na pokrycie kosztów bieżącej działalności grantobiorcy.

Udzielony grant ma zostać przeznaczony na pokrycie wszelkich niezbędnych wydatków na utrzymanie bieżącej działalności gospodarczej, w celu utrzymania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia wypłaty środków.

Grantobiorcą w ramach niniejszego projektu grantowego może być wyłącznie osoba fizyczna będąca MŚP, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą (tj. posiadająca wpis do CEIDG), niezatrudniająca pracowników w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej), która jednocześnie spełnia wszystkie wskazane poniżej warunki:

 1. na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku o udzielenie grantu prowadziła działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, tj. posiadała stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumencie rejestrowym grantobiorcy (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.
 2. w okresie od 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku o udzielenie grantu prowadziła działalność gospodarczą bez jej zawieszania lub zaprzestania.
 3. na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegała z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uregulowała te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o przyznaniu bonu, przy czym:(i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub(ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.
 4. na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku nie zatrudniała ani nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu(bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej),
 5. boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jej sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jej obroty w pełnym miesiącu kalendarzowym czerwcu lub lipcu 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 75,00% (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
 6. w dniu udzielenia pomocy nie znajdowała się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.)) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 651/2014, albo w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.)),  lub nie znajdowała się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazła się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Przedsięwzięcie dotyczy utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisano umowę o udzielenie grantu.

Kwota dotacji to 9000,00 PLN

Poziom dofinansowania wynosi 100%, a wypłata całości kwoty dotacji dokonywana jest jednorazowo po przyznaniu dofinansowania.

Brak wkładu własnego.

Wsparcie z konkursu można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro.

Wartość dotychczasowej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wysokość wsparcia.

Proces naboru wniosków składa się z dwóch etapów – zatwierdzenia i złożenia wniosku.

I etap naboru – przygotowanie wniosku w okresie od 17 sierpnia do 28 sierpnia 2020 do godz. 12.00. W tym terminie należy przygotować wniosek w systemie. Należy w tym czasie założyć konto w generatorze wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego i wypełnić wniosek oraz zatwierdzić przygotowany wniosek. Zatwierdzenie wniosku powinno nastąpić przed końcem terminu określonego powyżej. Powyższe umożliwi przejście do etapu II naboru.
II etap naboru – złożenie wniosku obejmuje okres od 31 sierpnia 2020 godz. 12.00 do 7 września 2020 do godz. 12.00 lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów, o czym grantodawca poinformuje poprzez komunikat wygenerowany przez aplikację. W II etapie należy we wskazanym terminie złożyć uprzednio zatwierdzony (w I etapie naboru) wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego.

Decyduje kolejność zgłoszeń

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Wpisz swoje dane a nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

  Dotacje na kapitał obrotowy w woj. łódzkim
  Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw woj. świętokrzyskim