Nabór w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego.

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 15 lutego 2021 r. od godz. 8:00 do 16 lutego 2021 r. do godz. 15:00

Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna wsparcie przeznaczone na utrzymanie działalności, wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego.

W konkursie wnioski składać mogą mikro i małe firmy z woj podlaskiego.

Wsparcie może zostać udzielone mikro- i małemu przedsiębiorcy, który:
a) odnotował spadek obrotów (przychodów netto ze sprzedaży) o co najmniej 40% w okresie kwiecień-grudzień lub w okresie październik-grudzień (IV kwartał) 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19  (przychód należy wykazać łącznie, odpowiednio za kolejne 9 miesięcy lub 3 miesiące – w zależności od wybranego okresu porównawczego);
b) prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019 oraz w okresie, do którego porównywany jest spadek obrotów (odpowiednio kwiecień-grudzień 2019 lub październik-grudzień 2019);
c) na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.posiada odpowiednio status mikro lub małego przedsiębiorcy;
d) nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r.4
e) według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
f) przynajmniej od 31 grudnia 2019 r. posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

Pomoc będą mogły uzyskać mikro i małe przedsiębiorstwa, które nie uzyskały wsparcia w ramach Poddziałania 1.4.1 typ projektu: Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw ani Poddziałania 1.4.2 typ projektu: Bon „antywirusowy”

Jest to pomoc w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Dotacje firmy mogą przeznaczyć na zaspokojenie najważniejszych potrzeb, m.in.:

− zakup towarów lub materiałów do produkcji,
− opłaty związane z prowadzeniem firmy, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie),
− spłata rat kredytów, leasingu,
− usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych, usługi ochrony i monitoringu,
− usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
− zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis, zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników,
− zakup ochronnej odzieży służbowej,
− utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej,
− usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd.,
− zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych,
− ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy. Wsparcie jest bezzwrotne, a firmy nie muszą ponosić kosztów związanych z realizacją projektu i wkładem własnym.

Wysokość dotacji zależy od wielkości zatrudnienia w firmie.

Maksymalna kwota dotacji to 165 tys. PLN

Maksymalną kwotę wsparcia wylicza się według wzoru = 23535,33 x √FTE (zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty a dzień 1.01.2021 r.)

Aby oszacować wysokość dotacji jaką może uzyskać mikro lub małe przedsiębiorstwo w polu „liczba pracowników FTE” wpisz liczbę pracowników w Twojej firmie

liczba pracowników (FTE)max Dotacja
123 535,33 PLN
233 283,98 PLN
340 764,39 PLN
447 070,66 PLN
552 626,60 PLN
657 649,56 PLN
762 268,63 PLN
866 567,96 PLN
970 605,99 PLN
1074 425,26 PLN
1178 057,87 PLN
1281 528,78 PLN
1384 857,85 PLN
1488 061,13 PLN
1591 151,94 PLN
1694 141,32 PLN
1797 038,66 PLN
1899 851,94 PLN
19102 588,12 PLN
20105 253,20 PLN
21107 852,43 PLN
22110 390,49 PLN
23112 871,49 PLN
24115 299,09 PLN
25117 676,65 PLN
26120 007,11 PLN
27122 293,17 PLN
28124 537,26 PLN
29126 741,63 PLN
30128 908,32 PLN
31131 039,16 PLN
32133 135,92 PLN
33135 200,19 PLN
34137 233,38 PLN
35139 236,90 PLN
36141 211,98 PLN
37143 159,82 PLN
38145 081,53 PLN
39146 978,10 PLN
40148 850,49 PLN
41150 699,63 PLN
42152 526,36 PLN
43154 331,49 PLN
44156 115,71 PLN
45157 879,80 PLN
46159 624,36 PLN
47161 350,08 PLN
48163 057,56 PLN
49164 747,31 PLN
Poziom dofinansowania wynosi 100%, a wypłata całości kwoty dotacji dokonywana jest jednorazowo po przyznaniu dofinansowania.

Brak wkładu własnego.

Wnioski o dofinansowanie będą podlegały ocenie na bieżąco, przy czym lista wniosków przekazanych do oceny uszeregowana będzie według % spadku obrotów (im wyższa wartość spadku, tym wyższa pozycja na liście). W przypadku, gdy więcej niż 1 Wnioskodawca odnotuje identyczny % spadku obrotów, drugim kryterium decydującym o pozycji na liście będzie wnioskowana wartość dofinansowania.

Wsparcie z konkursu można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro.

Wartość dotychczasowej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wysokość wsparcia.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku.
Wpisz swoje dane a nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

    Mikro i małe firmy z branży turystycznej mogą uzyskać 85% dofinansowania na inwestycje w woj. śląskim
    Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. podlaskim