Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Inteligentny Rozwój ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR.

Wnioski składać będzie można od 1 marca do 29 kwietnia 2016 roku.

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej, koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu oraz koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN.

Dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR stanowi:
1) w zakresie infrastruktury – regionalną pomoc inwestycyjną udzielaną zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 651/2014 oraz zgodnie z § 3 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020;
Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji.

2) w zakresie prac rozwojowych – pomoc na projekty badawczo-rozwojowe udzielane zgodnie z art. 25 Rozporządzenia 651/2014;
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

3) pomoc de minimis – udzielaną zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013;
Maksymalna wartość dofinansowanie w ramach danej pomocy w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych wraz z pomocą, o którą Wnioskodawca się ubiega nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro. Ponadto, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

W ramach działania 2.1 wsparciem nie zostaną objęte duże projekty w rozumieniu art. 100 rozporządzenia ogólnego PO IR oraz duże projekty inwestycyjne w rozumieniu art. 2 pkt 52 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Ogłoszony został konkurs w ramach Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w woj dolnośląskim
Nabór wniosków o dotacje na projekty B+R przedsiębiorstw z woj. łódzkiego