Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP

Termin naboru wniosków od od: od 16.10.2017 r. do 09.11.2017 r.

Wnioski mogą składać:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. W przypadku, gdy przedmiotem projektu będzie przedsięwzięcie niezwiązane trwale z gruntem, za miejsce realizacji projektu uznaje się siedzibę Beneficjenta bądź miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych).

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

a) wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B +R,

b) wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

– o 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

– o 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000,00 zł.
ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskiego
Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju - Schemat B, RPO Warmińsko-mazurskiego