Termin naboru wniosków od 29.12.2017 do 09.02.2018 r.

Wnioski mogą składać:

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:

wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi:

a) W przypadku projektów objętych pomocą de minimis:do 85% wydatków kwalifikowalnych,

b) W przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach: do 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 300 000,00 PLN

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa i konsorcja, Inteligentny Rozwój
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP, woj. małopolskie