Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło nabór otwarty w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
przedsiębiorstwa, w szczególności: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego 1

1

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach tj.:
1. budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo – rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
2. finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj 2:

2
 •  badań naukowych i przemysłowych,
 • prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
 • linii pilotażowych,
 • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
 • zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
 • pierwszej produkcji 3
  3

  – Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym, o którym mowa w ustawie wdrożeniowej. – Przedmiot projektu musi być zgodny z zapisami dokumentu Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 w odniesieniu do zidentyfikowanych specjalizacji inteligentnych w województwie opolskim. Dokumentem pomocniczym przy weryfikacji jest Opracowanie „Specjalizacje inteligentne województwa opolskiego oraz potencjalne specjalizacje inteligentne województwa opolskiego
  z wyszczególnieniem”.
  – Pierwszy typ projektu nie może być realizowany oddzielnie, tj. inwestycja polegająca na budowie, rozbudowie lub zakupie wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej
  przedsiębiorstw może być realizowana wyłącznie w połączeniu z drugim typem projektu.
  – Nie mogą istnieć samodzielnie projekty polegające jedynie na prowadzeniu badań przemysłowych. Projekt musi obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:

– Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %;

– Średnie przedsiębiorstwa: 45 %;

– Duże przedsiębiorstwa: 35 %.

Projekty objęte pomocą w zakresie badań i rozwoju zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1075).

Minimalna kwota dofinansowania projektu – 500 tys. PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 10 mln PLN.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

Pierwszy konkurs w ramach programu INNOTEXTILE dedykowanego sektorowi włókienniczemu
Nabór wniosków o dotacje dla firm z Polski Wschodniej w ramach I Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP