Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 22 lutego 2016 r. a kończy 3 marca 2016 r.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy działające jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłosiło konkurs w ramach: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R;

wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 12 000 000 EUR

(słownie: dwanaście milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 51 157 200 zł (słownie: pięćdziesiąt

jeden milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych).

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota

dofinansowanie projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi

do maksymalnie 55% wydatków kwalifikowanych – mikro i małe przedsiębiorstwa

do maksymalnie 45% wydatków kwalifikowanych – średnie przedsiębiorstwa

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000 zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 9 000 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 000 000 zł.
ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Nabór wniosków o dotacje na projekty B+R przedsiębiorstw z woj. łódzkiego
Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw MŚP z woj. podkarpackiego