Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Wnioski przyjmowane będą od 06 czerwca do 31 października 2016 r.

Wnioski składać mogą przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Bon na innowacje to określona kwota pieniędzy, którą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać na podjęcie współpracy z sektorem naukowo-badawczym (np. laboratoriami, uczelniami technicznymi czy parkami technologicznymi).

Taki bon pozwala przedsiębiorcy na zakup proponowanych usług wyspecjalizowanych jednostek, które wymyślą i opracują dla jego firmy innowacyjną technologię.  Unijne dofinansowanie pokrywa wydatek, jaki firma musiałaby wyłożyć z własnych pieniędzy na opracowanie metod i procedur takiej innowacji. Przedsiębiorca musi tylko wykazać, że dane usługi, które zleca do opracowania, są innowacyjne.

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

 • Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
 • Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

 1. Usług badawczo-rozwojowych:
  a) usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
  b) usługi w zakresie wzornictwa.
 2. Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:
  a) usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
  b) usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
  c) usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;
  d) usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym,

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
 • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

 

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Nabór wniosków o dotacje dla firm MSP w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" POIR
Nabór wniosków w Działaniu 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii RPO Woj. Podlaskiego