Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków POIR, ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 3.2.2
Kredyt na innowacje technologiczne planowane jest na 3 listopada 2015 roku. Rozpoczęcie naborów planowane jest od 7 grudnia 2015 r.  Nabór wniosków ma trwać do 20 stycznia 2016 roku.

Kredyt na innowacje technologiczne (wcześniej kredyt technologiczny) to instrument wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych. Korzyścią dla firm jest premia technologiczna, stanowiąca częściową spłatę kredytu udzielanego przez banki komercyjne na realizację inwestycji technologicznej. Całkowita wartość środków na dofinansowanie projektów wynosi 422 mln euro.

Kredyt będzie udzielany na inwestycje mające na celu wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Dofinansowanie w postaci premii technologicznej stanowi spłatę części kapitału kredytu technologicznego. BGK wypłaca premię technologiczną do wysokości odpowiadającej wartości netto sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć pułapów wsparcia pomocy regionalnej ( Wielkość pomocy regionalnej dla województw na lata 2014-2020) i kwoty  6000 000 PLN.

Udział własny przedsiębiorcy realizującego inwestycję technologiczną w finansowaniu tej inwestycji nie może stanowić mniej niż 25% wydatków.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji technologicznej może nastąpić po dniu wpływu wniosku o przyznanie premii technologicznej do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wsparcie w ramach działania regulują Przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226)

W Ustawie dokonano kilku zmian, które wynikają z konieczności dostosowania przepisów ustawy do celów i wymogów sformułowanych w PO IR, jak również do nowych zasad udzielania pomocy regionalnej w latach 2014-2020.

Nowe zasady udzielania dofinansowania w ramach działania to m.in. :

inwestycja technologiczna – inwestycję polegającą na:
a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych
lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, towarów, procesów lub usług albo
b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub
znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
towarów, procesów lub usług;

nowa technologia – technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych,
lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie
nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, towarów, procesów lub usług;

Inwestycja technologiczna jest utrzymywana na obszarze, na którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia, pod rygorem zwrotu przez przedsiębiorcę wypłaconej premii technologicznej wraz z odsetkami, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 83 z 27.03.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 339, z późn. zm.). Przez obszar, na którym inwestycja technologiczna została zrealizowana, należy rozumieć obszar należący do województwa lub podregionu lub do m.st. Warszawy według podziału określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.;

Bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego.

Przedsiębiorca składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o przyznanie premii technologicznej,
do którego dołącza warunkową umowę kredytu technologicznego albo promesę kredytu technologicznego.
Wniosek o przyznanie premii technologicznej jest równocześnie wnioskiem o dofinansowanie projektu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.1)).

Bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą, któremu przyznał promesę kredytu technologicznego,
umowę o udzielenie kredytu technologicznego po otrzymaniu informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego
o uzyskaniu przez przedsiębiorcę promesy premii technologicznej.

Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z przedsiębiorcą umowę o wypłatę premii technologicznej,
która jest równocześnie umową o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 2 pkt 26 lit. a ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020.

Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię technologiczną na spłatę części kapitału kredytu
technologicznego na wskazany przez bank kredytujący w umowie kredytu technologicznego rachunek służący do spłaty kredytu technologicznego udzielonego przedsiębiorcy. Rachunek ten wskazany jest również w umowie o wypłatę premii technologicznej.

Wysokość premii technologicznej nie może przekroczyć: kwoty 6 mln zł;

Wydatkami przeznaczonymi na realizację inwestycji technologicznej są ponoszone przez przedsiębiorcę realizującego tę inwestycję, niezbędne do jej realizacji, wydatki na:
1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego,
pod warunkiem że:
a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego
potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej
na dzień nabycia,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana
może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub
określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany
ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;
2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone
w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność
w sektorze transportu;
3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych
innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień
nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce
i datę ich zakupu,
c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany
ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;
5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej
wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych
do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub
dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji
inwestycji technologicznej.

Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Łączna wartość wydatków, o których mowa w  pkt 1 i 6, nie może przekroczyć 10% łącznej wartości
wydatków.

Zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu

Trwa nabór wniosków na dotacje dla przedsiębiorstw z woj. wielkopolskiego na kompleksowe wsparcie rozwoju działalności na rynkach zagranicznych.
Nabór wniosków o dofinansowanie do poddziałania 1.3.1 POPW w 2015 roku