Uprzejmie przypominamy, iż pozostał już tylko tydzień na składanie wniosków o dofinansowanie w Konkursie DEMONSTRATOR.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie do 22 czerwca 2015 r. do godz godzinny 23:59

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów
które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji
demonstracyjnej.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać podmioty spełniające kryteria mikro-, małego
lub średniego przedsiębiorcy, oraz przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Budżet i poziom dofinansowania:
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy
aplikacyjnej w 2015 r. dla Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.2 wynosi: 500 000 000 PLN w tym:

1) dla przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy
– 400 000 000 PLN, w tym:
a) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 38 000 000 PLN;
b) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 362 000 000 PLN.

2) dla przedsiębiorców innych niż mikro-, mali i średni przedsiębiorcy – 100 000 000 PLN, w tym:
a) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 9 500 000 PLN;
b) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 90 500 000 PLN

Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów.

Typy projektów :

prace rozwojowe
Typ beneficjenta:

przedsiębiorstwa
Poziom i wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

1) 5 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MSP);

2) 20 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez innego przedsiębiorcę niż MSP.

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz.299), t.j.: równowartości 15 mln euro.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy: 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla małego przedsiębiorcy: 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla średniego przedsiębiorcy: 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca: 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz.299), intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy: 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla małego przedsiębiorcy: 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla średniego przedsiębiorcy: 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca: 40% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

Informacja o liczbie wniosków złożonych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO IR Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej
Drugi konkurs na projekty w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych I Prac Rozwojowych „Środowisko Naturalne, Rolnictwo i Leśnictwo”– BIOSTRATEG