Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 13.1 Wytrzymałe MŚP.

Nabór nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: Przedsiębiorstwa (MŚP).
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu,

Kosztem kwalifikowalnym są wydatki przeznaczone na zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w okresie epidemii oraz wprowadzanie zmian wpływających na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy (w tym m.in. dostosowanie stanowisk pracy do działania w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego, zmiana sposobu funkcjonowania/dystrybucji, zmiana oferty, przebranżowienie).
Wsparcie ma na celu umożliwienie/ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia (w tym: w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego) poprzez:
–  zakup sprzętu/usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy (m.in. usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, przebranżowienie, etc.)
– dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, m.in. poprzez wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy zdrowotne dla pracowników.

W ramach przedmiotowego działania kwalifikowalne są m.in.:
1) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowania), niezbędnych do wprowadzenia do oferty nowego produktu i/lub usługi, w związku z budowaniem odporności firmy na przyszłe kryzysy, a także koniecznością zapewnienia ciągłości pracy i działalności w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia.
2) zakup wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w realizowanych procesach operacyjnych, wytwórczych, usługowych, sprzedażowych itd., w celu zapewnienia ciągłości pracy i działalności, a także w związku z budowaniem odporności firmy na przyszłe kryzysy. Np. zakup wyposażenia i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu:
− wprowadzenia nowego kanału dystrybucji
− zmiany procesu produkcji;
− zmiany sposobu świadczenia usługi
− usprawnienia obsługi klienta, m.in. przegrody i strefy ochronne, ekrany ochronne na stanowiskach obsługi klienta, osłony ochronne wygradzające stanowiska pracy, systemy i narzędzia bezdotykowej obsługi klientów (np. sterowane głosem lub gestem) itp.
− wprowadzenia nowego kanału promocji,
− zmiany organizacji pracy np. zakup serwerów, komputerów, oprogramowania, infrastruktury sprzętowej do pracy zdalnej np. komputery, tablety, laptopy, narzędzia i licencje do komunikacji i współpracy podczas pracy zdalnej np. oprogramowanie sieciowe, narzędzia i platformy do komunikacji/połączeń, narzędzia do zarządzania zadaniami/przechowywania plików.
3) zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz testów dla pracowników, które zostaną wykorzystywane w podstawowej działalności przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem zakazu ich odsprzedaży, zbycia, bądź przekazania innym podmiotom.
Planowane do zakupu środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z Komunikatem Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony indywidualnej pracowników wykonujących czynności, dla których ocena ryzyka wykazuje potencjalne narażenie zawodowe na SARS-CoV-2, stanowiącym Załącznik do niniejszych Zasad.
Wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz testów dla pracowników nie mogą stanowić łącznie więcej niż 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu.
4) zakup usług doradczych (w tym również finansowych, prawnych) dotyczących modyfikacji istniejącego lub wprowadzenia nowego modelu biznesowego uwzględniającego aspekt zwiększania odporności firmy lub dywersyfikację jej działalności.
Wydatki na zakup usług doradczych nie mogą stanowić więcej niż 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wysłanie wniosku będzie możliwe od dnia 26.04.2022 r., od godziny 7:30. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności złożenia, do wyczerpania (100% alokacji) kwoty przewidzianej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu. O kolejności wniosków o dofinansowanie decyduje moment złożenia wniosku w systemie informatycznym LSI MAKS 2 (co do sekundy wpływu wniosku w systemie – zegar serwera, na którym znajduje się system informatyczny LSI MAKS 2 jest zsynchronizowany z serwerem Głównego Urzędu Miar).

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków o dotacje na inwestycje w przedsiębiorstwach, w woj podlaskim
  Dotacje dla firm na internacjonalizację