Wnioski o dofinansowanie w poegramie „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo” składać można w terminie: od 18 maja do 17 lipca 2015 r. W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Wsparcie dotyczy projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym w nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się :

– Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu albo

– Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Budżet i poziom dofinansowania:

Indykatywny budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji Projektów wyłonionych w konkursie Programu sektorowego „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”, wynosi 400 000 000 PLN, w tym:

1) w Grupie A (grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest duży, średni, mały lub mikro-przedsiębiorca2 ) – 300 000 000 PLN,

2) w Grupie B (grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest średni, mały lub mikroprzedsiębiorca )

– 100 000 000 PLN.

Poziom i wysokość wsparcia:

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi odpowiednio:

1) w Grupie A (grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest duży, średni, mały lub mikro-przedsiębiorca ): od 10 000 000 PLN do 50 000 000 PLN,

2) w Grupie B (grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest średni, mały lub mikroprzedsiębiorca ):

od 1 000 000 PLN do 7 500 000 PLN.

Intensywność wsparcia:

Poziom dofinansowania dla poszczególnych przedsiębiorców na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz.299). W ramach instrumentu wsparcia dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej w związku z realizacją projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. Rozporządzenia MNiSW) lub z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, o którym mowa w § 14 ust.1 pkt 3 lit.b ww. Rozporządzenia MNiSW. Szczegółowe warunki przyznania premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu określone zostały również w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji dla Działania 1.2 POIR, dostępnym na stronie IP.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Drugi konkurs na projekty w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych I Prac Rozwojowych „Środowisko Naturalne, Rolnictwo i Leśnictwo”– BIOSTRATEG
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs w programie Go_Global.pl