Wnioski w ramach  Działania 2.1 POIR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw przyjmowane są do 30 października 2015 r.

Działanie 2.1 skierowane jest do przedsiębiorstw.
Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.

Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 460 000 000 zł, w tym 44 749 197,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 415 250 803,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu

źródła: Ministerstwo Gospodarki

Konkurs dla firm MŚP na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" POIR w 2015 r.
Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów B+R realizowanych przez konsorcja