Definicje z ustawy o zasadach finansowania nauki POZIOMY GOTOWOŚCI TECHNOLOGII
Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie. Poziom I – zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska – najniższy poziom gotowości technologii, oznaczający rozpoczęcie badań naukowych w celu wykorzystania ich wyników w przyszłych zastosowaniach Zalicza się do nich między innymi badania naukowe nad podstawowymi właściwościami technologii
Badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii
rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac
rozwojowych.
Poziom II – określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.

Poziom III – potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii. Oznacza to przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych, mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii. Zalicza się do nich komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też nie są reprezentatywne dla całej technologii.

Poziom IV – zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w
warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane „ad hoc” modele w laboratorium. Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych.

Poziom V – zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w
środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty technologii są
zintegrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Technologia może być
przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych.

Poziom VI – dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu
technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano
reprezentatywny model lub prototyp systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od
badanego na poziomie V, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym
poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z
dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych.

Prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności:

a. tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych;

b. opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.
W przypadku gdy prototypy mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie dochody w okresie 3 lat od zakończenia projektu uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej (do limitu kwoty dofinansowania przeznaczonej na prototyp o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym);

c. działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane komercyjnie.

Poziom VII – dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych.
Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje
znaczący postęp w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych.PoziomVIII – zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia.Poziom

IX – sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych