Określono już ogólne zasady udzielania dotacji w ramach Działania 1.6 Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. podkarpackim

 Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością firm oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności itp.

Wsparcie udzielane będzie mikro i małych przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 tzn. odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

W działaniu 30% środków przeznaczonych na granty zostanie wydzielone wyłącznie dla branży turystycznej i okołoturystycznej, która będzie identyfikowana za pomocą następujących kodów PKD (przeważający udział w działalności gospodarczej):

55 Zakwaterowanie;
56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski
77.21 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79 Działalność związana z turystyką;
86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;
91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała
działalność związana z kulturą;
93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
10.52 Produkcja lodów;
10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności
dietetycznej;
16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z
korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych.

Mikro i małe przedsiębiorstwo musi spełniać następujące warunki:
a) nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014),
b) w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej,
c) odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
d) prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019r.,
e) na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia wsparcia przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.

dotacji nie będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa, prowadzą działalności wykluczone
Wsparcie w postaci grantu nie będzie udzielane na działalność z zakresu:
a) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych,
b) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych,
c) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcji,
d) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
e) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
f) prowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych.

Wysokość dotacji  zależy od wielkości zatrudnienia w firmie. Maksymalna kwota dotacji to 165 tys. PLN

Aby oszacować maksymalną wysokość dotacji jaką może uzyskać mikro lub małe przedsiębiorstwo, w polu „liczba pracowników FTE” wpisz liczbę pracowników w Twojej firmie

liczba pracowników (FTE)max Dotacja
123 535,33 PLN
233 283,98 PLN
340 764,39 PLN
447 070,66 PLN
552 626,60 PLN
657 649,56 PLN
762 268,63 PLN
866 567,96 PLN
970 605,99 PLN
1074 425,26 PLN
1178 057,87 PLN
1281 528,78 PLN
1384 857,85 PLN
1488 061,13 PLN
1591 151,94 PLN
1694 141,32 PLN
1797 038,66 PLN
1899 851,94 PLN
19102 588,12 PLN
20105 253,20 PLN
21107 852,43 PLN
22110 390,49 PLN
23112 871,49 PLN
24115 299,09 PLN
25117 676,65 PLN
26120 007,11 PLN
27122 293,17 PLN
28124 537,26 PLN
29126 741,63 PLN
30128 908,32 PLN
31131 039,16 PLN
32133 135,92 PLN
33135 200,19 PLN
34137 233,38 PLN
35139 236,90 PLN
36141 211,98 PLN
37143 159,82 PLN
38145 081,53 PLN
39146 978,10 PLN
40148 850,49 PLN
41150 699,63 PLN
42152 526,36 PLN
43154 331,49 PLN
44156 115,71 PLN
45157 879,80 PLN
46159 624,36 PLN
47161 350,08 PLN
48163 057,56 PLN
49164 747,31 PLN

Grantodawca będzie udzielał wsparcia grantobiorcy na finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie 3 miesięcy. Przy utrzymaniu działalności przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o dofinansowanie, przedsiębiorca zachowuje prawo do pełnej kwoty wsparcia. Przy utrzymaniu działalności przez okres krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe przedsiębiorca ma prawo do zachowania wsparcia w kwocie równej stawce za każdy 1 pełny miesiąc kalendarzowy utrzymania działalności.

Wsparcie z konkursu Dotacje na kapitał obrotowy można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej, takimi jak np. świadczenie postojowe, przy czym łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro.

Wartość dotychczasowej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wysokość wsparcia.

JEŚLI NIE WIESZ LUB NIE MASZ PEWNOŚCI CZY TWOJA FIRMA MA STATUS MIKRO MAŁEGO CZY ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA POMOŻEMY CI TO USTALIĆ

Na potrzeby ustalenia statusu MŚP należy stosować zapisy ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. UE L 187/1).

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej klasyfikacji przedsiębiorstwa dokonuje się według następujących trzech kryteriów:

liczba osób zatrudnionych,
roczny obrót,
całkowity bilans roczny.

Typ przedsiębiorstwaLiczba zatrudnionych osób Roczny obrót Całkowity bilans roczny
Mikroprzedsiębiorstwa
<10
≤ 2 mln EUR (lub)
≤ 2 mln EUR
Małe przedsiębiorstwa
< 50
≤ 10 mln EUR (lub)
≤ 10 mln EUR
Średnie przedsiębiorstwa
< 250
≤ 50 mln EUR (lub)
≤ 43 mln EUR

Określenie statusu przedsiębiorstwa wymaga również wielu innych czynników, m. in. analizy relacji z innymi podmiotami.

Właściwe zakwalifikowanie Wnioskodawcy do odpowiedniej kategorii MŚP jest niezbędne, by ubiegać się o dotację.

Nabór planowany jest w lipcu b.r.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

    Dotacje na kapitał obrotowy dla lubelskich mikro i małych przedsiębiorstw
    Ogromne zainteresowanie dotacjami na kapitał obrotowy dla MŚP