PARP ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach II Etapu działania 1.2POPW Internacjonalizacja MŚP.

Wnioski można składać od 1 lutego 2017 r. do 29 września 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach II Etapu działania 1.2 POPW możliwością objęcia dofinansowaniem podlegają projekty dotyczące realizacji działań prowadzących do przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji opracowanego i rekomendowanego do wdrożenia w ramach realizacji I Etapu działania 1.2 POPW.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach II Etapu działania 1.2 POPW, których katalog wskazano w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu, zalicza się koszty w zakresie przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego opracowanego w I etapie obejmujące:

 1. koszty usług doradczych
 2. koszty doradztwa oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu;
 3. koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. O dofinansowanie w ramach II Etapu działania 1.2 POPW mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy posiadają zatwierdzony przez PARP model biznesowy internacjonalizacji, zrealizowany w ramach I Etapu działania 1.2 POPW i złożyli wniosek o dofinansowanie II Etapu działania 1.2 POPW nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o płatność końcową w ramach I Etapu działania 1.2 POPW.

Budżet konkursu i poziom dofinansowania projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 30 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 500 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu w przypadku pomocy de minimis udzielanej zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych, natomiast w odniesieniu do pomocy publicznej (pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP i pomoc na udział MŚP w targach) udzielanej zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014 wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie w ramach II Etapu stanowi pomoc publiczną (pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP i pomoc na udział MŚP w targach) udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) lub pomoc de minimis udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO Lubelskiego
  Nabór wniosków w ramach działania 2.2 Inwestycje profilowane / 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, RPO Pomorskiego