Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 28 lipca 2016 do 30 września 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z jej definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne określone w art. 10 ust.5 ustawy oraz usługi doradcze określone w art. 10 ust. 6 ustawy.

Wydatki kwalifikowane

1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego), pod warunkiem że:

a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej.

2. Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.

3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:

a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,

b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,

c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.

5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.

6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

7. Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej. Środki trwałe, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji inwestycji technologicznej. Łączna wartość wydatków, o których mowa w pkt 1 i 6 powyżej , nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych. Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, mogą być poniesione dopiero po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy[1], prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 500 000 000,00 zł (słownie: pięćset milionów złotych), w tym:

dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych)
dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 450 000 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych)
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro [2].

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.
Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Tabela intensywności pomocy na inwestycje wg województw
Województwo mazowieckie

Region Mikro/Małe ŒŚrednie
Powiat warszawski zachodni 40,00% 30,00%
Miasto Warszawa (do 31.12.2017) 35,00% 25,00%
Miasto Warszawa (od 01.01.2018) 30,00% 20,00%
Pozostałe regiony Mazowsza 55,00% 45,00%

Pozostałe województwa

Nazwa województwa Mikro/Małe ŒŚrednie
Dolnoœlšskie 45,00% 35,00%
Kujawsko-Pomorskie 55,00% 45,00%
Lubelskie 70,00% 60,00%
Lubuskie 55,00% 45,00%
Łódzkie 55,00% 45,00%
Małopolskie 55,00% 45,00%
Opolskie 55,00% 45,00%
Podkarpackie 70,00% 60,00%
Podlaskie 70,00% 60,00%
Pomorskie 55,00% 45,00%
Œlšskie 45,00% 35,00%
Œwiętokrzyskie 55,00% 45,00%
Warmińsko-Mazurskie 70,00% 60,00%
Wielkopolskie 45,00% 35,00%
Zachodniopomorskie 55,00% 45,00%

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Premiowane (dodatkowe punkty w ocenie) będą wnioski, których przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Konkurs o dotacje w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach RPO woj. podlaskiego
  Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw na ochronę własności przemysłowej