Wnioski można składać od 29.05.2017 r.  do 27.07.2017 r.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorcy w tym przedsiębiorcy typu spin off;
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
 • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na:

a) prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych)

b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy od udzielenia informacji Beneficjentowi o wyborze projektu do dofinansowania.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy wynosi:

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia intensywności pomocy * Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia intensywności pomocy *
Mikro 70,00% 80,00% 45,00% 60,00%
Mały 70,00% 80,00% 45,00% 60,00%
Œśredni 60,00% 75,00% 35,00% 50,00%
Duży 50,00% 65,00% 25,00% 40,00%

* Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

* Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych, do maksymalnie

80 % kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 1. projekt zakłada efektywną współpracę:

 • między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub

 • między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań (odpowiedni podział uwzględnić w umowie o utworzeniu konsorcjum)

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

W przypadku, gdy wnioskodawca wnioskuje o zwiększenie z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii) rozporządzenia

651/2014, konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie do 12 miesięcy od zakończenia projektu wyniki projektu:

 • zostaną zaprezentowane na co najmniej 1 konferencji naukowej i lub technicznej,

w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub

 • zostaną opublikowane w co najmniej w 1

czasopiśmie naukowym lub technicznym zawartym w wykazie czasopism

opracowanym przez MNISW (w części A Wykazu ) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub

zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

W przypadku zadeklarowania w dokumentacji projektowej, że wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione, z czym wiązać się będzie zwiększenie intensywności udzielanej pomocy publicznej, przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania lub kontroli przedsięwzięcia prowadzonej przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Maksymalny poziom dofinansowania ww. wydatków jako pomocy de minimis będzie adekwatny do poziomu dofinansowania wyliczonego na podstawie obliczenia kwoty pomocy otrzymanej na inwestycję w projekcie na podstawie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1075)

Maksymalna wartość projektu wynosi do 5 000 000 PLN

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN;

 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 300 000 PLN

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Badania celowe, RPO Lubelskiego
  Ogłoszenie o konkursie dla działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny/Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, RPO Dolnośląskiego