Horyzont 2020, jako nowa odsłona programu ramowego, stawia na intensywną współpracę nauki z przemysłem, jak również wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Program Horyzont 2020 to największy na świecie instrument wspierający badania i innowacje, wdrażany przez Komisję Europejską. Jego celem jest rozwój europejskich innowacji o znaczeniu globalnym oraz wypracowanie przewagi konkurencyjnej gospodarki europejskiej w oparciu o innowacje zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 oraz jej flagowej inicjatywy – Unii Innowacji.

W ramach programu Horyzont 2020 przewidziano następujące działania dla MŚP:

Instrument dla MŚP realizowany przez pojedyncze MŚP lub ich konsorcjum na rzecz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań
Działania Marii Skłodowskiej-Curie – projekty badawczo-szkoleniowe oraz innowacyjno-szkoleniowe
Eurostars-2
Fast Track to Innovation – projekty innowacyjne realizowane przez konsorcja projektowe, których celem jest komercjalizacja rozwiązania
Projekty badawcze i innowacyjne realizowane w konsorcjach naukowo-przemysłowych we wszystkich trzech filarach tematycznych
Instrumenty wspierające dla MŚP
InnovFin – preferencyjne instrumenty finansowe dłużne i kapitałowe dla MŚP na rzecz realizacji projektów B+R+I
Przedkomercyjne zamówienia publiczne na B+R oraz zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania – działania podejmowane z inicjatywy sektora publicznego na rzecz rozwiązań B+R+I i ich wdrożeń
Bezpłatny dostęp do infrastruktur badawczych w celu realizacji projektów B+R+I

Więcej informacji na stronie H2020.pl

Zainteresowanych udziałem w programie i pozyskaniem dotacji zapraszany do kontaktu

Nabór wniosków dla średnich przedsiębiorstw z woj małopolskiego w ramach Działania 2.1 Schemat A