Nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla warmińsko-mazurskich mikro- i małych przedsiębiorstw odbędzie się w terminie od 04 listopada 2020 r. od godziny 08:00:00 do 10 listopada 2020 r. do godziny 08:00:00.

Jest to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności. Otrzymane dofinansowanie (dofinansowane w 100%) firmy będą mogły przeznaczyć na wydatki dotyczące pokrycia bieżących opłat i kosztów (m.in wynagrodzenia pracowników, ZUS, koszty wynajmu, inne opłaty i koszty bieżące, inne zobowiązania publiczno-prawne, finansowania kapitału obrotowego).

Przedsięwzięcie dotyczy utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisano umowę o udzielenie grantu.

Maksymalna kwota dotacji to 165 tys. PLN

Wsparcie może uzyskać wyłącznie mikro lub małe przedsiębiorstwo, które:

 • posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i prowadzi działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz odprowadza swój podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (decydująca jest właściwość urzędu skarbowego znajdującego się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego)
 • odnotował łączny spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w ciągu dowolnie wybranych 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w porównaniu:
  – do łącznych obrotów z 3 następujących po sobie miesięcy 2020 r. poprzedzających wybrane miesiące (tj. do porównań nie można uwzględnić grudnia 2019) albo
  – do łącznych obrotów z analogicznych 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych 2019 roku.
 • według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie
  upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o przyznanie grantu oraz udzielenia wsparcia przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy
  czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez
  operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.

Kolejność złożenia wniosków nie będzie brana pod uwagę przy tworzeniu listy projektów wybranych do udzielenia wsparcia.

Wsparcie otrzymają Wnioskodawcy, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w ramach oceny wniosku.

:Punkty będą przyznawane za

 •  Spadek obrotów grantobiorcy (więcej punktów im większy spadek)
 •  Czas prowadzenia działalności gospodarczej (więcej punktów im dłuższy czas prowadzenia dziłałalności)

Wysokość dotacji  zależy od wielkości zatrudnienia w firmie. 

Aby oszacować maksymalną wysokość dotacji jaką może uzyskać mikro lub małe przedsiębiorstwo, w polu „liczba pracowników FTE” wpisz liczbę pracowników w Twojej firmie

liczba pracowników (FTE)max Dotacja
123 535,33 PLN
233 283,98 PLN
340 764,39 PLN
447 070,66 PLN
552 626,60 PLN
657 649,56 PLN
762 268,63 PLN
866 567,96 PLN
970 605,99 PLN
1074 425,26 PLN
1178 057,87 PLN
1281 528,78 PLN
1384 857,85 PLN
1488 061,13 PLN
1591 151,94 PLN
1694 141,32 PLN
1797 038,66 PLN
1899 851,94 PLN
19102 588,12 PLN
20105 253,20 PLN
21107 852,43 PLN
22110 390,49 PLN
23112 871,49 PLN
24115 299,09 PLN
25117 676,65 PLN
26120 007,11 PLN
27122 293,17 PLN
28124 537,26 PLN
29126 741,63 PLN
30128 908,32 PLN
31131 039,16 PLN
32133 135,92 PLN
33135 200,19 PLN
34137 233,38 PLN
35139 236,90 PLN
36141 211,98 PLN
37143 159,82 PLN
38145 081,53 PLN
39146 978,10 PLN
40148 850,49 PLN
41150 699,63 PLN
42152 526,36 PLN
43154 331,49 PLN
44156 115,71 PLN
45157 879,80 PLN
46159 624,36 PLN
47161 350,08 PLN
48163 057,56 PLN
49164 747,31 PLN
Poziom dofinansowania wynosi 100%, a wypłata całości kwoty dotacji dokonywana jest jednorazowo po przyznaniu dofinansowania.

Brak wkładu własnego.

Wsparcie z konkursu można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro.

Wartość dotychczasowej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wysokość wsparcia.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku.
Wpisz swoje dane a nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

  Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. podlaskim
  Drugi nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. mazowieckim