Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:
  1. kardiologii i kardiochirurgii
  2. onkologii
  3. neurologii i zmysłach
  4. medycynie regeneracyjnej

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.
Efekty realizacji Programu przyczynią się do znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie oraz transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki.

Ogłoszony przez NCBR trzeci konkurs jest ostatnim w ramach programu STRATEGMED, który będzie realizowany do 2017 roku. Na wsparcie nowatorskich badań NCBR przeznaczy 115 mln zł. O środki mogą się ubiegać konsorcja naukowo-przemysłowe z udziałem przedsiębiorcy. Nabór wniosków rozpocznie się 15 września 2015 roku.

Wszystkich zainteresowanych pomocą w przygotowaniu wniosku o dotacje zapraszamy do kontaktu

 

Ogłoszenie o konkursie do Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 POIR w 2015 r.
Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr 1 w ramach Poddziałania 1.1.2 PO IR „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”